Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje práve jednu divíziu ekonomických činností, a to divíziu 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, ktorá je klasifikačne zaradená do sekcie C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných skupín produktov:

  • 23.1 Sklo a výrobky zo skla,
  • 23.2 Žiaruvzdorné výrobky,
  • 23.3 Stavebný materiál z hliny,
  • 23.4 Ostatné porcelánové a keramické výrobky,
  • 23.5 Cement, vápno a sadra,
  • 23.6 Výrobky z betónu, cementu a sadry,
  • 23.7 Rezané, tvarované a opracované kamene,
  • 23.9 Ostatné nekovové minerálne výrobky.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci skupiny 23.1 Sklo a výrobky zo skla sú typické produkty duté sklo (sklenené fľaše, konzervové sklo, drobné obalové sklo) a sklenené vlákna. Zo skupiny 23.3 Stavebný materiál z hliny predstavujú dôležité produkty keramické obkladačky a dlaždice, tehly, obkladačky a stavebniny z pálenej hliny. Ďalšou skupinou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je skupina 23.4 Ostatné porcelánové a keramické výrobky, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: keramické výrobky na sanitárne účely, elektrické izolátory z keramiky; izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia z keramiky. Medzi charakteristické produkty skupiny 23.6 Výrobky z betónu, cementu a sadry patria: stavebné prvky z betónu, obkladačky, dlaždice, tehly a podobné výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa, malty.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR)

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 413,8 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 184 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2008, a to približne 789,7 mil. EUR a minimum na úrovni 224,3 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 18 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 8 %.

Obdobne v sektore možno označiť ako rastúci aj celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 633,9 mil. EUR, čo je relatívny nárast o 297 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 na úrovni približne 847,4 mil. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 213,5 mil. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast takmer 27,6 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 12,9 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály, Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 42 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 700, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Banskobystrickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania viac ako 600 osôb. Na druhej strane v Prešovskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 110 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 150. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 500 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo viac ako 400 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval približne 200 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Trenčianskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 190. Naopak, v Prešovskom kraji a Trnavskom kraji bol zaznamenaný mierny pokles počtu zamestnaných osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 272 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 064 EUR. To predstavuje podiel 83,6 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 203 EUR, a to predstavuje 94,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 356 EUR, čo predstavuje 185,1 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 292 EUR, resp. 101,5 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.