Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Najviac zamestnancov v sektore remeslá a osobné služby malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania 6456 Kaderník, pričom tento odbor tvorí približne 12 % zo všetkých zamestnancov sektora. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 2 301 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 757 – 857 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom približne 13 % absolventov sa uplatní v sektore remeslá a osobné služby.

Druhým kľúčovým odborom pre sektor z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná akadémia, pričom približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný tento odbor. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore študovalo 11 426 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 7 113 – 8 113 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom sa očakáva, že približne 1 % z nich sa uplatní v sektore remeslá a osobné služby. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2019.

Celková dodatočná potreba v sektore remeslá a osobné služby bude do roku 2024 na úrovni približne 11 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2019 a najmenej v roku 2024. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2019 – 2024 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore remeslá a osobné služby sa očakáva v roku 2019.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore remeslá a osobné služby sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik), pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor remeslá a osobné služby bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 4 596 – 5 596 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo 6 601 – 7 601 pracujúcich, pričom 76 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 5141000 Kaderník, ktorý je tiež špecifický pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 931 – 1 131 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 900 – 1000 osôb. 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore remeslá a osobné služby sa očakáva v zhluku zamestnaní Kaderníci. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne tisíc osôb. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 6 200  absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní.

V zhluku Kaderníci sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 900 osôb. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov v sektore.

Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kľúčové činitele

 • Uplatnenie etických zásad v remeslách a službách
 • Zvýšenie podnikateľskej, spotrebiteľskej, potravinovej a legislatívnej gramotnosti
 • Vzdelávanie odborných pedagogických pracovníkov
 • Flexibilita prispôsobenia sa požiadavkám zákazníka
 • Jedinečnosť a originalita manuálnej práce a výrobkov
 • Zadefinovanie opatrení na zamedzenie práce „na čierno“, resp. motivácia živnostníkov pracovať legálne
 • Skvalitnenie všetkých foriem vzdelávania
 • Vyhlásenie EÚ, výzva na predlžovanie životnosti spotrebiteľských zariadení (zvýšenie záujmu o živnosť / motivácia aby prišli do sektora).

Kritické činitele

 • Hodnotenie kvality vzdelávacích inštitúcií
 • Starnutie remeselníkov v sektore
 • Nedostatok absolventov stredných a odborných škôl v sektore
 • Slabo rozvinutá, pomaly rozvíjajúca sa infraštruktúra
 • Hospodárska nestabilita spôsobená pandémiou COVID-19.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.