Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti

Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva, pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor remeslá a osobné služby. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore sa nachádzajú štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Bezpečnostné a pátracie služby, Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, Ostatné osobné služby, Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.

Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby v období január 2019 – december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby v období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v decembri 2020, a to na úrovni 11 %. V novembri 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 10,7 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby v septembri 2019, a to 6,8 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 8,3 %, čo je približne o 3,4 p. b. viac ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne vyššia ako priemer za SR. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 3,2 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v decembri 2020, a to na úrovni 4,7 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v decembri 2019, a to 2,6 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 1,7 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi decembrom 2019 a januárom 2020, a to na úrovni 0,8 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,1 p. b.) nastal medzi májom 2019 a júnom 2019.

Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby v decembri 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v troch krajoch nezamestnanosť vyššia ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 20,7 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 18,9 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 4,4 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (6,8 %) bola aj v Žilinskom kraji.

Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore remeslá a osobné služby medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 4,1 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji (7,4 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji (o 6,6 p. b.). Lepšie na tom boli Bratislavský kraj s nárastom o 2 p. b. a Žilinský kraj, kde nárast predstavoval 2,4 p. b.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, a to obzvlášť v dlhšom časovom horizonte, úzku súvislosť s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú poskytovaním remeselných a osobných služieb. Ide práve o zamestnávateľské organizácie, ktoré prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania z finančných prostriedkov dosahovaných tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

V sektore remeslá a osobné služby neboli dostupné dáta o počte organizácií a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 96 Ostatné osobné služby a 97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 80 Bezpečnostné a pátracie služby v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 80 Bezpečnostné a pátracie služby v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 263 organizácií, čo predstavuje nárast o 30 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2017 a 2018, kedy zaniklo 233 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval 88,6 % z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 45 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 16,3 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2017 a 2018, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 69 tis. EUR. Vzhľadom na výraznejší nárast počtu organizácií a menej výrazný nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti v období rokov 2010 a 2018 poklesol o 250 organizácií, čo predstavuje pokles o 7,3 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2012 a 2013, kedy zaniklo 260 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval 104 % z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu len mierne ovplyvnila zmena v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 10 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 18,9 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2014 a 2015, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 14 tis. EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby bola po celý čas vyššia ako celoslovenský priemer a z dôvodu pandémie COVID-19 sa tento rozdiel ešte zvýšil. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Prešovskom kraji, a to z hľadiska výšky aj nárastu. V divíziách 80 Bezpečnostné a pátracie služby a 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti bol rozmanitý vývoj z hľadiska počtu organizácií, avšak výška tržieb na jednu organizáciu bola relatívne stabilná.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.