Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Podľa získaných údajov zo Štatistického úradu SR bolo odvetvie remesiel a osobných služieb charakterizované na relatívne stabilnej úrovni s tým, že sledované ukazovatele majú zväčša mierny pozitívny rast. Celková produkcia dosiahla hodnotu viac ako 1,292 mld. Euro. V nasledujúcich tabuľkách budú priblížené výsledky podľa troch divízií SK NACE Rev. 2, ktoré tvoria sektor. Porovnávané sú údaje za roky 2017 a 2013.

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele v divízii 80 (Bezpečnostné a pátracie služby), podľa SK NACE Rev. 2
Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Z uvedených údajov vyplýva, že medzi rokmi 2013 a 2017 bola v divízii č. 80 (Bezpečnostné a pátracie služby) zaznamenaná vyššia produkcia o približne 19 %. Divízia dosiahla produkciu na úrovni 378 mil. Euro, pričom v rámci tržieb za výkony a tovar bol zaznamenaný tiež nárast, konkrétne o takmer 79 mil. Euro. Z pohľadu tvorby hrubého fixného kapitálu bol zaznamenaný nárast oproti roku 2013, v hodnote 1,85 mil. Euro. Pridaná hodnota na zamestnanca ostala približne v rovnakej výške 11000 Euro. Počet zamestnancov sa v sledovanom období znížil v odvetví o 655. Narástla priemerná hrubá mesačná mzda o 87 Euro, čo je v porovnaní s inými odvetviami a sektormi málo.

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele v divízii 95 (Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti), podľa SK NACE Rev. 2
Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

V divízii č. 95 (Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti) bol zaznamenaný v roku 2017 (oproti roku 2013) nárast produkcie o približne 8%, konkrétne v hodnote takmer 18 mil. Euro. Nárast v divízii bol zaznamenaný aj na úrovni tržieb za výkony a tovar (oproti roku 2013 o 35 mil. Euro). Zvýšili sa výsledky za tvorbu hrubého fixného kapitálu o takmer 7 mil. Euro. V rámci ukazovateľov pridanej hodnoty na zamestnanca prišlo k poklesu o približne 16000 Euro. Hodnota priemernej hrubej mesačnej mzdy v divízii narástla o 272 Euro a zvýšil sa aj počet zamestnancov o 438 zamestnancov.

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele v 96 (Ostatné osobné služby), podľa SK NACE Rev. 2
Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

V rámci divízie č. 96 (Ostatné osobné služby) sa potvrdzuje mierny nárast v sektore. V roku 2017 (oproti roku 2013) prišlo k nárastu produkcie o približne 7 %. Vzrástli ukazovatele tržieb za výkony a tovar približne o 83 mil. Euro. Znížili sa výsledky za tvorbu hrubého fixného kapitálu o takmer  1 mil. Euro. V rámci ukazovateľov pridanej hodnoty na zamestnanca prišlo aj tu k poklesu o približne 6000 Euro. Hodnota priemernej hrubej mesačnej mzdy v divízii narástla o 105 Euro a zvýšil sa aj počet zamestnancov o 757 zamestnancov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.