Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vplyv pandémie koronavírusu na trh práce z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných na pracovných miestach v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Z hľadiska ekonomických činností realizovaných v sektorovej štruktúre NSP/SRI kreujú sektor remeslá a osobné služby nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Bezpečnostné a pátracie služby,
 • Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,
 • Ostatné osobné služby,
 • Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.

Sektorovo špecifickí zamestnanci tvorili k 31. 10. 2021 približne 5 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi stredne veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých úrovní zručností uplatňovaných sektorovo špecifickými zamestnancami prezentuje nasledujúci graf.

Štruktúra sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa úrovne zručností v sektore remeslá a osobné služby k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor remeslá a osobné služby bol charakteristický približne 59 %-ným zastúpením sektorovo špecifických zamestnancov uplatňujúcich na pracovných miestach nízku úroveň zručností. Približne 40 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí si vyžadovalo strednú úroveň zručností a vysokú úroveň zručností uplatňovalo približne 1 % sektorovo špecifických zamestnancov.

Sektorovo špecifickí UoZ spolu tvorili k 31. 10. 2021 približne 9 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, ako aj porovnanie s rovnakým obdobím roku 2019, sú uvedené nižšie.

Štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v členení podľa úrovne zručností v sektore remeslá a osobné služby k 31. 10. 2021 a k 31. 10. 2019

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor remeslá a osobné služby pod vplyvom pandémie COVID-19 od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 vzrástol cca o 2 800 osôb, t. j. približne o 31 %. Sektorovo špecifickí zamestnanci vykonávali prevažne pracovné činnosti vyžadujúce nízku úroveň zručností a taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ vykonával bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ zamestnania, ktoré si vyžadovali túto zručnostnú úroveň. Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ ich bolo približne 63 %. Najmenej sektorovo špecifických UoZ bolo s predchádzajúcou praxou na vysokej úrovni zručností, a to iba 1 %. Na strednej úrovni zručností išlo približne o 35 %.

V období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 sa počet sektorovo špecifických UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na nízkej úrovni zručností zvýšil približne o 1 640 osôb, t. j. cca o 29 %. Počet UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na strednej úrovni zaznamenal zvýšenie o 1 150 osôb, t. j. o 37 % a na vysokej úrovni išlo približne o 10 osôb, čiže 10 %.

V sektore remeslá a osobné služby bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v prípade vysokej úrovne zručností v rámci celej SR približne 16 %, avšak nízka početnosť sektorovo špecifických ľudských zdrojov na danej zručnostnej úrovni, resp. zamestnávateľských subjektov, bola dôvodom ochrany dôverných údajov v podrobnejšom regionálnom členení. Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby sa v prípade vysokej úrovne zručností v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 prejavila najmä v zamestnaní Prekladateľ cudzích jazykov.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností v sektore remeslá a osobné služby v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Pri regionálnom pohľade na mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti v prípade strednej zručnostnej kategórie možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností v regionálnych štruktúrach sektora remeslá a osobné služby bola v Košickom kraji, kde sa blížila k hodnote 21 %. Najnižšia, a to len málo cez 4 %, bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej zručnostnej úrovni v Bratislavskom kraji. Ani v Trenčianskom kraji na danej úrovni zručností nepresiahla miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti hodnotu 5 %. Vplyv na zvýšenie regionálnej miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti v období pandémie nového koronavírusu mal aj návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli uvoľnené z pracovného pomeru v inom regióne, vrátane zahraničia. V prípade strednej úrovne zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť v remeslách a osobných službách výrazne prejavila v počte UoZ, ktorí bezprostredne pred ich zaradením do evidencie vykonávali nasledovné zamestnania:

 • Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik),
 • Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb,
 • Údržbár,
 • Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • Kozmetik a podobný pracovník,
 • Masér (okrem maséra v zdravotníctve),
 • Iný pracovník v osobných službách.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na nízkej úrovni zručností v sektore remeslá a osobné služby v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na nízkej úrovni zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť v remeslách a osobných službách prejavila najvýraznejšie, a to najmä v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Vplyv na zvýšenie regionálnej miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti v období pandémie nového koronavírusu mal aj návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli uvoľnené z pracovného pomeru v inom regióne, zahraničie nevynímajúc. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v prípade nízkej úrovne zručností bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla takmer 18 %, nasledovaná Košickým (16 %) a Banskobystrickým krajom (14 %). Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Bratislavskom kraji, a to menej ako 5 %. Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby sa v prípade nízkej úrovne zručností najvýraznejšie prejavila v počte tých UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Upratovačka,
 • Pomocný pracovník údržby budov a areálov,
 • Vrátnik,
 • Pomocný pracovník v pouličných službách.

Zhrnutie za sektor

Sektor remeslá a osobné služby sa vyznačoval približne 59 %-ným zastúpením zamestnancov s pracovnými činnosťami na nízkej úrovni zručností z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov a táto zručnostná kategória predstavovala aj najpočetnejšiu časť sektorovo špecifických UoZ. K 31. 10. 2021 tvorili osoby s predchádzajúcimi pracovnými úlohami na nízkej úrovni zručností približne 63 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Najmenej sektorovo špecifických UoZ bolo s predchádzajúcou sektorovou praxou na vysokej úrovni zručností, a to len cca 1 %. U osôb s vysokými zručnosťami bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti približne 16 %, pretože z celkového počtu osôb, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania s vysokou úrovňou zručností, či už aktuálne k 31. 10. 2021 alebo bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ, tvorili UoZ 16 %. Najvýraznejšie sa na tom podieľalo sektorovo špecifické zamestnanie Prekladateľ cudzích jazykov. V prípade strednej úrovne zručností bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31.10. 2021 približne na úrovni 9 % a na nízkej úrovni zručností to bolo cca 11 %. V čase pandémie boli sektorovo špecifickou nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj, pričom značný vplyv na situáciu v týchto krajoch mal aj návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničných lokalít.

Špecifická nezamestnanosť na strednej úrovni zručností sa v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 prejavila najmä v počte UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik),
 • Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb,
 • Údržbár,
 • Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • Kozmetik a podobný pracovník,
 • Masér (okrem maséra v zdravotníctve),
 • Iný pracovník v osobných službách.

Na nízkej úrovni zručností išlo hlavne o zamestnania:

 • Upratovačka,
 • Pomocný pracovník údržby budov a areálov,
 • Vrátnik,
 • Pomocný pracovník v pouličných službách.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.