Úvodná správa o sektore

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 96 Ostatné osobné služby. Charakteristika sektora nezahrňuje údaje za živnostníkov a zamestnancov u živnostníkov. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 8 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 0,4 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 48 %, zastúpenie žien dosiahlo 52 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 772 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 624 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora remeslá a osobné služby v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor remesiel a osobných služieb sa v rámci národného hospodárstva vyznačuje pomerne vysokým priemerným vekom zamestnaných osôb. V období od roku 2009 do roku 2018 sa podstatne zvýraznilo zastúpenie vyšších vekových kategórií zamestnancov v sektore, čím grafické znázornenie vekovej štruktúry zamestnanosti získalo tvar klasickej obrátenej pyramídy. Počas sledovaného obdobia došlo najmä k značnému zvýšeniu podielu zamestnancov vo veku 60 a viac rokov na celkovom počte zamestnancov v sektore. Uvedené skutočnosti indikujú, že sektor bude musieť zvládnuť značnú výzvu spojenú s náhradou zamestnancov odchádzajúcich do starobného dôchodku, keďže mladšie vekové kategórie do 40 rokov majú v rámci sektora jednoznačne najmenšie zastúpenie.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora remeslá a osobné služby za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých podiel na celkovom počte zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v roku 2018 dosahoval približne jednu štvrtinu. Taktiež u žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie vzdelanie s výučným listom bez maturity, i keď ich podiel na sektorovej zamestnanosti je podstatne nižší. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 11 % osôb, pričom tento podiel bol približne rovnaký tak u mužov, ako aj u žien.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora remeslá a osobné služby za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Pre sektor remeslá a osobné služby je typické najvýraznejšie zastúpenie zamestnancov z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I, pričom podiel zamestnancov s týmito odbormi vzdelania na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora v roku 2018 dosiahol takmer 60 %. Približne 20 % zamestnancov sektora malo vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Približne 9 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti mali ešte hlavné skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II a 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore remeslá a osobné služby za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor remeslá a osobné služby je v rámci celého hospodárstva charakteristický celkovo nízkou mzdovou úrovňou zamestnancov, avšak súčasne aj vysokou mzdou variabilitou. Obdobne ako v celom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých priemerná mesačná hrubá mzda bola na úrovni 1 857 EUR. Hlavná trieda zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci je charakteristická taktiež najvyššími mzdovými rozdielmi, keďže v rámci tejto hlavnej triedy zamestnaní zarábala jedna desatina zamestnancov menej ako 739 EUR a jedna desatina viac ako 2 895 EUR. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 421 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 577 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Hlavná trieda zamestnaní 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve bola v rámci sektora zastúpená len nepatrným počtom zamestnancov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.