Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor remeslá a osobné služby, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Bezpečnostné a pátracie služby,
  • Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,
  • Ostatné osobné služby,
  • Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore remeslá a osobné služby
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 0,6 p. b. Na druhej strane, podiely zamestnancov so strednou úrovňou EKR aj s nižšou úrovňou EKR sa zvýšili o 0,3 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore remeslá a osobné služby sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 63,8 % a boli najpočetnejšou skupinou. Za nimi nasledovali zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 35,0 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 1,2 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 64,1 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 35,3 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 0,6 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore remeslá a osobné služby
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore remeslá a osobné služby za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 62 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 4,7 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 30 až 49 rokov, ich podiel bol klesajúci a v roku 2021 predstavoval 33 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 1,1 p. b., na konečných 5 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore remeslá a osobné služby
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 879 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych služieb (vedúci detektív). Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore remeslá a osobné služby bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba), kde príslušný nárast predstavoval 741 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne, a to so zvýšením mzdy v priemere o 718 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca) (o 636 EUR) a Vodič pohrebného motorového vozidla (o 539 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore remeslá a osobné služby najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Vodič pohrebného motorového vozidla, a to o 914 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych služieb (vedúci detektív), kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 833 EUR. Mzdový nárast vo výške 765 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba). V zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne išlo o 717 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Vodič pohrebného motorového vozidla,
  • Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca),
  • Prekladateľ cudzích jazykov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.