Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa SK ISCO-08

V rámci sektoru remesiel a osobných služieb bol v roku 2018 zaznamenaný najpočetnejší nástup do HT č. 5 (Pracovníci v službách a obchode) v počte 2696 zamestnancov a do HT č. 9 (Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) v počte 643 zamestnancov. Zo všetkých novo nastúpených zamestnancov v rámci všetkých sektorov, pripadlo na sektor 8535 zamestnancov, čo v porovnaní s ostatnými sektormi tvorí podiel len okolo 2,36 %.

Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018

Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa vekovej skupiny a kraja

V roku 2018 pristúpilo do sektora spolu 8535 nových zamestnancov, ktorých najväčšie zastúpenie tvorí veková kategória od 50 do 59 rokov (1205 zamestnancov) a veková kategória  60 a viac rokov (1182 zamestnancov). Najmenej nových zamestnancov v sektore začalo pracovať v kategórii do 20 rokov (130 zamestnancov). Na úrovni krajov nastúpilo najviac nových zamestnancov v Bratislavskom kraji (2450 zamestnancov) a v Nitrianskom kraji (2022 zamestnancov). Najmenej nových zamestnancov prišlo do sektora v Banskobystrickom kraji (417 zamestnancov).

Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa vekovej skupiny
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018
Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa kraja
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018

Počet zamestnaných osôb podľa vekových skupín

Nasledujúci graf zobrazuje zloženie zamestnancov v sektore, ktorý je pod výrazným vplyvom starnutia pracovnej sily. Tento graf ďalej zobrazuje výrazný nezáujem mladej generácie o prácu v sektore. Za najsilnejšiu skupinu pracujúcich v sektore možno považovať vekovú kategóriu 60 a viac rokov, od ktorej je viditeľný prepad pracovnej sily vo všetkých vekových kategóriách. V podielovom vyjadrení tvorí veková kategória 60 a viac rokov približne 17 % a veková kategória do 20 rokov iba 1 %. Veková kategória od 20 – 24 rokov tvorí 5 % zo všetkých pracujúcich.

Počet zamestnaných osôb podľa vekových skupín
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018

Podiel zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08

V tomto ukazovateli, ktorý je bližšie spracovaný v ďalšom grafe je analyzovaná sektorová situácia z pohľadu hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08. Na základe týchto údajov možno konštatovať, že jednoznačne najvyššie zastúpenie je v hlavnej triede 5 – Pracovníci v službách a obchode, ktorých je viac ako 11.000. V poradí pokračuje hlavná trieda 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom tých je evidovaných skoro 1.500. V prvom prípade tvorí počet zamestnancov približne 71 % z celku a v druhom prípade to je 10 % z celku. Najnižšie početnú triedu tvorí hlavná trieda 6 – Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve.

Podiel zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018

Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania

V rámci sektora remeslá a osobné služby je vzdelanostná úroveň pracovníkov relatívne vyrovnaná, pričom dominujú zamestnanci, ktorí dosiahli nasledujúcu úroveň vzdelania.

  • Vyučení – 29 %
  • Vyučení s maturitou – 18 %
  • Úplné stredné odborné – 15 %
  • Stredné bez maturity – 12 %
  • Vysokoškolské (2. stupeň) – 9 %
  • Základné – 8 %
  • Úplné stredné všeobecné – 7 %.
Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.