Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O sektore

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Sektor pozostáva z piatich divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 32 Iná výroba, 80 Bezpečnostné a pátracie služby, 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 96 Ostatné osobné služby a 97 Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu. Charakteristika sektora nezahrňuje údaje za živnostníkov a zamestnancov u živnostníkov. Pre sektor remeslá a osobné služby je typické najvýraznejšie zastúpenie zamestnancov z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I, pričom podiel zamestnancov s týmito odbormi vzdelania na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora v roku 2018 dosiahol takmer 60 %. 

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora remeslá a osobné služby za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore remeslá a osobné služby patril v roku 2018 do vekovej skupiny 50 až 54 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 50 až 54 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 20 až 24 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 7,3 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 6,8 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov. 

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora remeslá a osobné služby za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením mužov a žien so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých podiel na celkovom počte zamestnaných osôb v roku 2018 dosahoval približne jednu štvrtinu. Taktiež u žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie vzdelanie s výučným listom bez maturity. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 11 % osôb.

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora remeslá a osobné služby za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 772 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 624 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor remeslá a osobné služby tvorí z hľadiska počtu zamestnancov 0,39 %-ný podiel na štruktúre zamestnanosti v hospodárstve SR, okrem toho je však výkon remeselných činností a osobných služieb v značnom počte realizovaný prostredníctvom fyzických osôb – podnikateľov. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 48 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Prešovskom kraji, a to na úrovni 0,89 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na regionálnej zamestnanosti má sektor v Banskobystrickom kraji a to len 0,08 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.