Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

Zoznam inovácií ovplyvňujúcich stratégiu sektora a priradené zdroje k inováciám

Remeslá a služby – tkanie v podobe 3Dhttps://www.sosafresh.com/3d-weaver/
Remeslá a služby – oblasť potravinárstva – výroba piva – kedysi a dneshttps://www.presporskapivoteka.sk/n/ako-sa-varilo-pivo-kedysi-a-ako-sa-vari-dnes-zilinsky-vecernik-str-14#
Remeslá a služby -oblasť potravinárstva – výroba pivahttps://www.youtube.com/watch?v=VncwP1ie3ug
Remeslo je in (maliar, strechár, pekár, podlahár, kachliar, kamenár) : Tvoja budúcnosť je v tvojich rukáchhttp://sbagency.sk/remeslo-je-in-tvoja-buducnost-je-v-tvojich-rukach
Remeslá a služby – oblasť strojárstva a automobilov – karosárhttps://www.handwerk.de/berufsprofile/karosserie-und-fahrzeugbaumechaniker-in.html
Remeslá a služby – tradičné remeslo – rytechttps://www.handwerk.de/berufsprofile/graveur-in.html
Remeslá a služby – tradičné remeslo – keramikárhttps://www.handwerk.de/berufsprofile/keramiker-in.html
Remeslá a služby – oblasť potravinárstva – vinárhttps://www.handwerk.de/berufsprofile/weintechnologe-in.html
Remeslá a služby – oblasť strojárstva – mechanik technologických postupovhttps://www.handwerk.de/berufsprofile/verfahrensmechaniker-in-f%c3%bcr-kunststoff-und-kautschuktechnik.html
Remeslá a služby – oblasť strojárstva – potrubárhttps://www.handwerk.de/berufsprofile/rohrleitungsbauer-in.html
Remeslá a služby – oblasť potravinárstva – mlynár – digitalizáciahttps://www.handwerk.de/berufsprofile/m%c3%bcller-in-verfahrenstechnologe-technologin-der-m%c3%bchlen-und-futtermittelwirtschaft.html
Remeslá a služby – oblasť stavebníctva – murárhttps://www.handwerk.de/berufsprofile/maurer-in.html
Remeslá a služby – oblasť stavebníctva – klampiar – strechárhttps://www.handwerk.de/berufsprofile/dachdecker-in.html
Remeslá a služby – oblasť potravinárstva – pekárhttps://www.handwerk.de/berufsprofile/b%c3%a4cker-in.html
  
Remeslá a služby – oblasť kozmetikyhttps://www.handwerk.de/berufsprofile/friseur-in.html
Bio pestovanie, malí farmári (poľnohospodárstvo a potravinárstvo)https://ovocnystrom.sk/tim-ludi/
Inovácie pre remeslá v Nemeckuhttps://www.handwerk.de
Metallhandwerkhttps://www.youtube.com/watch?v=JRZUCtEHoeo
Identifikácia remeslahttp://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
Zdroj: Informačný systém SRI, 2020

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Silné stránky:

 • Vysoký potenciál tradične remeselnej krajiny
 • Sektor s vysokým počtom remesiel a osobných služieb
 • Výhodná geografická poloha v strede Európy
 • Flexibilita a pružná reakcia na požiadavky spotrebiteľov
 • Vysoký podiel remesiel a služieb na realizácii zákaziek v rámci verejného obstarávania
 • Aktívna schopnosť orientácie v trhovom prostredí v EÚ
 • Potenciál presahov remeselných činností v rámci medzisektorovej spolupráce
 • Dobré legislatívne podmienky na získanie Osvedčenia o živnostenskom podnikaní
 • Flexibilita pracovného času a prostredia
 • Využívanie domácich surovinových zdrojov
 • Pomerne stabilné zvyklosti obyvateľstva
 • Odpadnutie cestovania za prácou (zníženie uhlíkovej stopy) – práca v mieste bydliska/ blízkom okolí

Slabé stránky:

 • Nedostatočná finančná podpora začínajúcich podnikateľov
 • Zaostávanie v odbornej spôsobilosti v remeslách a službách
 • Zaostávanie vo využívaní inovácií a nových technológií
 • Neistota vyplývajúca z častého novelizovania dôležitých legislatívnych úprav
 • Neexistujúci systém hodnotenia vplyvov legislatívy na remeslá a služby
 • Chýbajúca kvalifikovaná pracovná sila
 • Nedostatočný záujem o štúdium na stredných odborných školách
 • Nezáujem o výkon remeselných činností
 • Nesúlad požiadaviek trhu práce s odborným vzdelávaním
 • Nedostatok materiálov (prírodných, pôvodných) a pracovných pomôcok na ľudovo umeleckú výrobu, tradičných a stavebných, historických remesiel
 • Odliv kvalifikovaných remeselníkov do zahraničia
 • Nízka rentabilita výrobcov a nízke mzdy
 • Práca v noci, práca cez víkend a cez sviatky
 • Nízke mzdy pedagogických pracovníkov SŠ a VŠ, zníženie kvality vzdelávania
 • Nízka dávka sebadôvery prispôsobovať sa novým pracovným podmienkam

Príležitosti:

 • Pridaná hodnota pre turizmus, identitu krajiny a regionálny rozvoj
 • Medzinárodná mobilita remeselníkov
 • Vydávanie medzinárodne uznávaných certifikátov v príslušnom obore
 • Podpora podnikania optimalizáciou podnikateľského prostredia
 • Podpora podnikania úpravami legislatívnych podmienok
 • Využitie potenciálu obchodných príležitostí na trhoch rozširujúcej sa EÚ
 • Popularizácia remesiel prostredníctvom výstav, odborných podujatí a prezentácií
 • Vzrastajúci dopyt spotrebiteľov po individuálne vyrábaných výrobkoch a poskytovaných službách (výrobky pre zdravotne postihnutých občanov, napr. bezlepkové výrobky, laktóza, dia výrobky)
 • Rozšírenie vzdelávacích programov SOŠ o špecifické odbornosti
 • Podpora orientácie a osvety v spoločnosti na využívanie remesiel a osobných služieb
 • Zníženie environmentálnej záťaže pri rozvoze výrobkov, obmedzenie používania obalov
 • Analýza existujúcich profesií, poskytovateľov remesiel a služieb

Ohrozenia:

 • Nízke mzdové ohodnotenie, ktoré sa prejaví nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a znížením konkurencieschopnosti odboru
 • Nepriaznivý demografický vývoj
 • Príliv nekvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia
 • Nedostatočná podnikateľská zručnosť a gramotnosť (finančná a legislatívna)
 • Útlm podnikateľských aktivít v dôsledku starnutia populácie a neodovzdávanie know-how nasledovníkom
 • Dlhodobé podfinancovanie prejavujúce sa v nedostatočnom investičnom potenciáli
 • Nedostatočná adaptabilita na nové technológie a inovatívne procesy, vzhľadom k zaužívaným zvyklostiam
 • Nepripravenosť vzdelávacích ustanovizní na rýchly rozvoj inovácií a modernizácie technologických postupov v remeslách a osobných službách
 • Nedostatočná podpora a propagácia remesiel ako výhodnej formy podnikania v samostatnej zárobkovej činnosti
 • Špecifické remeselné odbory školstva (napr. puškár, umelecký kováč, klampiar) sú ohrozené súčasným spôsobom financovania SOŠ (normatív na žiakov)
 • Nepriaznivý scenár v súvislosti s pandémiou COVID-19, ohrozenie zdravia populácie a z toho plynúce opatrenia (najmä ekonomického charakteru), ktoré vplývajú na odvetvie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.