Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor remeslá a osobné služby divízie SK NACE Rev. 2:

 • Bezpečnostné a pátracie služby,
 • Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,
 • Ostatné osobné služby,
 • Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.

Sektor remeslá a osobné služby sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi stredne veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 5 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v sledovanom pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol v rámci sektora zaznamenaný mierny pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora remeslá a osobné služby k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor remeslá a osobné služby bol charakteristický približne 17 %-ným (viac ako 12 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Približne 14 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Žilinskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Trnavský kraj, a to cca 9 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Upratovačka (pozn.: Ide o osoby ženského i mužského pohlavia bez rozdielu, terminologicky je podľa platnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 názov zamestnania „Upratovačka“ v ženskom rode, na rozdiel napr. od zamestnania „Kaderník“, ktoré je v mužskom rode. Návrhy a pripomienky na skvalitnenie SK ISCO-08 sú permanentne zberané a v pravidelných intervaloch posudzované, prípadné návrhy na úpravu názvov ktorýchkoľvek zamestnaní na trhu práce je možné zasielať prostredníctvom elektronickej aplikácie na linku: https://www.hisco.sk/navrh-na-reviziu/upravit-zamestanie),
 • Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik),
 • Údržbár,
 • Vrátnik,
 • Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny),
 • Masér (okrem maséra v zdravotníctve),
 • Pomocný pracovník údržby budov a areálov,
 • Iný pracovník v osobných službách,
 • Kaderník,
 • Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

 • Výrobca, opravár strelných zbraní,
 • Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba),
 • Pracovník kľúčovej služby,
 • Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba),
 • Kozmetik,
 • Interiérový dizajnér,
 • Inštruktor autoškoly,
 • Ručný tkáč,
 • Pracovník krematória.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore remeslá a osobné služby v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora (cca 14 %), pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Návrat zo zahraničia bol osobitným dôvodom zvýšenia počtu sektorovo špecifických UoZ aj v niektorých činnostiach remesiel a osobných služieb, ktoré zaznamenali zvýšenie vnútroštátneho dopytu po kvalifikovaných ľudských zdrojoch. V sektore bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Košickom kraji, kde dosiahla približne 22 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na úrovni menej ako 7 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 5 – Pracovníci v službách a obchode, resp. 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore remeslá a osobné služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
11 409Upratovačka
2364Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
3304Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb
4222Údržbár
5115Pomocný pracovník údržby budov a areálov
688Vrátnik
753Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
852Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni
937Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti
1037Kozmetik
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore remeslá a osobné služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-233Kaderník
2-20Kamenár
3-19Ručný práč
4-8Interiérový dizajnér
5-5Zlatník, klenotník
6-4Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba)
7-4Klobučník
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor remeslá a osobné služby sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 5 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas pandemického obdobia od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny pokles zamestnanosti. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore remeslá a osobné služby bolo v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 9 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 14 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 2 700 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 5 – Pracovníci v službách a obchode, resp. 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.