Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor remeslá a osobné služby patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Bezpečnostné a pátracie služby, Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, Ostatné osobné služby, Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.

Najviac zamestnancov v sektore remeslá a osobné služby malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 5 166 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 3 213 – 3 413 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 3 % absolventov sa uplatní v sektore remeslá a osobné služby. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 7 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6456 Kaderník. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 2 081 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 713 – 813 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 9 % z nich sa uplatní v sektore remeslá a osobné služby. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6456 Kaderník.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore remeslá a osobné služby
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore remeslá a osobné služby bude do roku 2025 na úrovni približne 9 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore remeslá a osobné služby do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2020. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore remeslá a osobné služby do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore remeslá a osobné služby, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor remeslá a osobné služby s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore remeslá a osobné služby sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik), pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor remeslá a osobné služby bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 4 722 – 5 722 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 6 258 – 7 258 zamestnancov, pričom 85 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 5414008 Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny), ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 200 – 300 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 195 – 295 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.