Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a divíziu 96 Ostatné osobné služby.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora remeslá a osobné služby za roky 2009 a 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore remeslá a osobné služby patril v roku 2018 do vekovej skupiny 50 až 54 rokov nasledovanej vekovými skupinami 25 až 29 rokov a 55 až 59 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 50 až 54 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 20 až 24 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 50 až 54, 25 až 29 a 30 až 34 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 35 až 39 a 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 15,3 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 12,9 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov.

Zamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor remeslá a osobné služby z hľadiska počtu zamestnancov tvorí 0,39 %-ný podiel na štruktúre zamestnanosti v hospodárstve SR, okrem toho je však výkon remeselných činností a osobných služieb v značnom počte realizovaný prostredníctvom fyzických osôb – podnikateľov. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 48 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje mierne zvýšenou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 3,1 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,2 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Banskobystrickom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Prešovskom kraji, a to na úrovni 0,89 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na regionálnej zamestnanosti má sektor v Banskobystrickom kraji, a to len 0,08 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 57 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Banskobystrickom kraji, a to 70 %. V sektore remeslá a osobné služby patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Kaderníci; Operátori zariadení v práčovni a čistiarni; Ruční práči a žehliari; Elektrotechnici a energetici; Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave; Administratívni pracovníci v účtovníctve; Informátori; Upratovačky; Kuchári (okrem šéfkuchárov); Čašníci a someliéri a Recepční (okrem hotelových). Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,2 tis. do 9,6 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora remeslá a osobné služby z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore remeslá a osobné služby za rok 2018 dosahuje hodnotu 779 EUR, čo predstavuje 67 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 624 EUR, čo je 67 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore remeslá a osobné služby dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 2. stupeň, a to 1 329 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 604 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore  je najvyššia hodnota pri najvyššom dosiahnutom vzdelaní Vysokoškolské – 1. stupeň, a to 1 175 EUR. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 476 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 98 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vysokoškolské – 1. stupeň. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Stredné (bez maturity) je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 70 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.