Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje činnosti, ktoré sú klasifikačne zaradené v rámci sekcie N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY, ďalej v rámci sekcie S – OSTATNÉ ČINNOSTI, ako aj v rámci sekcie T – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE.

Zo sekcie N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY zabezpečuje sektor služby klasifikované v rámci divízie 80 Bezpečnostné a pátracie služby. Zo sekcie S – OSTATNÉ ČINNOSTI sektor zahrňuje divíziu 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a divíziu 96 Ostatné osobné služby. V rámci sekcie T – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE sektor zabezpečuje činnosti vymedzené v divízii 97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.

Vyššie uvedená štruktúra sektora zodpovedá aktuálnemu stavu systematicky realizovanej optimalizácie štruktúry sektorových rád NSP/SRI, v súlade s vývojom na trhu práce a potrebami zamestnávateľov.

Pri rozbore zamestnanosti a odmeňovania v sektore je nevyhnutné mať na zreteli skutočnosť, že výkon remeselných činností a osobných služieb je v značnom počte realizovaný prostredníctvom fyzických osôb – podnikateľov, ktoré v charakteristike sektora nateraz nie sú zahrnuté.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 80 Bezpečnostné a pátracie služby,
  • 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,
  • 96 Ostatné osobné služby,
  • 97 Služby domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie CPA 80 Bezpečnostné a pátracie služby sú v rámci sektora realizované typické produkty: služby obrnených vozidiel pozostávajúce z poskytnutia pancierového vozidla na prevoz peňazí alebo iných cenných predmetov spolu s personálom chrániacim majetok počas prepravy, strážne služby, služby bezpečnostných systémov, pátracie služby. Ďalšou divíziou, ktorej produkty sú charakteristické pre tento sektor, je divízia 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: oprava spotrebnej elektroniky, oprava hodín a hodiniek, oprava bicyklov, opravy a údržba hudobných nástrojov. Z divízie 96 Ostatné osobné služby sú významné produkty najmä: pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov, kadernícke a kozmetické služby, cintoríny a kremačné služby, služby pohrebného ústavu.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora remeslá a osobné služby v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 736 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 776 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 831,2 mil. EUR a minimum na úrovni 94,9 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 32 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 33,7 %.

V tomto sektore možno označiť celkový trend hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako rastúci. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 380,3 mil. EUR, čo je relatívny nárast o 131 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 758,2 mil. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola 291,1 mil. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 16,5 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 5,7 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 80 Bezpečnostné a pátracie služby v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 80 Bezpečnostné a pátracie služby je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre remeslá a osobné služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre elektrotechniku. Podiel zamestnancov divízie 80 Bezpečnostné a pátracie služby vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 92 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment dosahuje približne 7 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku tvoria približne 1 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre elektrotechniku. Podiel zamestnancov divízie 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 38 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 28 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku tvoria približne 13 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 96 Ostatné osobné činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie atelekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Poľnohospodárstvo 6) Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 
 Sklo, keramika 7) Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
 Voda, odpad 8) Voda, odpad a životné prostredie
 Zdravotníctvo 9) Zdravotníctvo, sociálne služby

V rámci divízie ekonomických činností 96 Ostatné osobné činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre remeslá a osobné služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 96 Ostatné osobné činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 36 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 31 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 10 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore remeslá a osobné služby na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore remeslá a osobné služby za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 2 500, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Nitrianskym krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 2 000 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 400 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 500. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 2 900 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Nitrianskym krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 1 600 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Nitrianskom kraji, kde nárast predstavoval takmer 500 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Košickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 100. Naopak, v Bratislavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 400. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Žilinskom kraji, kde tento pokles predstavoval takmer 100 osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore remeslá a osobné služby v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore remeslá a osobné služby bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 698 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 630 EUR. To predstavuje podiel 90,2 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 731 EUR, a to predstavuje 104,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 946 EUR, čo predstavuje 135,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 316 EUR, resp. 45,3 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.