Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Podľa získaných údajov zo Štatistického úradu SR bol potravinársky sektor stabilný. Členovia Sektorovej rady upozornili na významný negatívny trend týkajúci sa zvýšenia množstva dovezených výrobkov zo zahraničia a zároveň stagnácie a poklesu predaja tuzemských výrobkov, predovšetkým po roku 2015. V nasledujúcich tabuľkách budú priblížené výsledky podľa troch divízií SK NACE Rev. 2, ktoré tvoria sektor. Porovnávané sú údaje za roky 2017 a 2013. 

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele v divízii 10 (Výroba potravín), podľa SK NACE Rev. 2 

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava 

Z uvedených údajov vyplýva, že medzi rokmi 2013 a 2017 bola v divízii č. 10 (Výroba potravín) zaznamenaná vyššia produkcia o 11,4 %. Divízia dosiahla produkciu na úrovni 3,4 mld. eur, pričom v rámci tržieb za výkony a tovar bol zaznamenaný len minimálny nárast. Z pohľadu tvorby hrubého fixného kapitálu bol zaznamenaný dokonca výrazný pokles oproti roku 2013, v hodnote 7,3 mil. eur. O negatívnom pôsobení v rámci divízie je možné hovoriť aj v súvislosti s výrazným poklesom pridanej hodnoty vo výške 140,8 mil. eur a zároveň o poklese pridanej hodnoty na zamestnanca, vo výške 6000 eur. Priaznivejšie hodnoty v divízii predstavujú štatistiky vyššieho počtu zamestnancov v odvetví (v roku 2017 bol zaznamenaný nárast o takmer 4000 zamestnancov) a vyššej priemernej hrubej mesačnej mzdy o 137 eur. 

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele v divízii 11 (Výroba nápojov), podľa SK NACE Rev. 2 

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava 

V divízii č. 11 (Výroba nápojov) bol zaznamenaný v roku 2017 (oproti roku 2013) pokles tržieb o približne 4%, konkrétne v hodnote takmer 27 mil. eur. Pokles bol zaznamenaný aj na úrovni tržieb za výkony a tovar (oproti roku 2013 o 13 mil. eur). Naopak v rámci tvorby hrubého fixného kapitálu bolo zaznamenané enormné zvýšenie oproti roku 2013, takmer o 24 mil. eur, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast. V rámci ukazovateľov pridanej hodnoty bol zaznamenaný mierny nárast o 1,1 mil. eur a v rámci pridanej hodnoty na zamestnanca prišlo k zvýšeniu približne o 2000 eur. Narástla tiež hodnota priemernej hrubej mesačnej mzdy v divízii o 133 eur. Naopak v ukazovateli o počte zamestnancov došlo v sledovanom období k poklesu zamestnancov o 194 zamestnancov.  

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele v divízii 12 (Výroba tabakových výrobkov), podľa SK NACE Rev. 2 

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava 

V rámci divízie č. 12 (Výroba tabakových výrobkov) sa potvrdzuje výrazná stagnácia tejto divízie, nakoľko v porovnaní s minulosťou zanikli väčšie výrobné podniky. Kým v roku 2013 predstavovala produkcia hodnoty na úrovni 1,8 mil. eur v roku 2017 sa táto hodnota znížila na 1 mil. eur. Zároveň naďalej klesal počet zamestnancov v divízii, ako aj ďalšie ukazovatele, vrátane tržieb za výkony a tovar. Ani s odstupom ďalších dvoch rokov (teda do roku 2019), nedošlo v divízii k nárastu počtu zamestnancov a výrobe tabakových výrobkov sa podľa dostupných údajov venuje len zopár firiem, bez zamestnancov. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.