Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úvodná správa o sektore potravinárstvo

Sektor potravinárstvo

V podmienkach SR sú v sektore zastúpené nasledovné divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 10 Výroba potravín, 11 Výroba nápojov. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 42 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 2,2 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 50 %, zastúpenie žien dosiahlo rovnako 50 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 975 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 814 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora potravinárstvo v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor potravinárstvo vykázal medzi rokmi 2009 a 2018 rast podielu zamestnancov v starších vekových kategóriách. Najvýraznejšie poklesol podiel zamestnancov vo vekových kategóriách 30 až 34 rokov a 35 až 39 rokov, na druhej strane najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekových kategóriách 60 a viac rokov a 55 až 59 rokov. Na základe rozboru demografickej štruktúry možno taktiež v prípade sektora potravinárstvo skonštatovať, že prichádza k výraznému starnutiu zamestnancov, čo si vyžaduje adekvátne opatreniami v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora potravinárstvo za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický vyrovnaným zastúpením mužov a žien. Dominantné je zastúpenie zamestnancov oboch pohlaví so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 prevyšoval 10 tisíc osôb. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 12 % osôb, a to pri vyrovnanom zastúpení oboch pohlaví. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 11 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 13 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora potravinárstvo za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Viac ako jedna tretina zamestnancov v sektore potravinárstvo nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Necelá tretina zamestnancov úspešne ukončila vzdelávanie v hlavnej skupine odborov vzdelania  6  Spoločenské vedy, náuky a služby I. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II má približne 17 % zamestnancov sektora a výraznejšie zastúpenie (10 %) majú taktiež zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore potravinárstvo za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 485 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 428 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 684 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 686 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.