Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor potravinárstvo, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba potravín,
  • Výroba nápojov,
  • Výroba tabakových výrobkov.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore potravinárstvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na nižšej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 1,2 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa znížil o 1 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore potravinárstvo sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 14,6 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 75,3 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 10,1 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 15,8 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 75,1 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 9,1 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore potravinárstvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore potravinárstvo za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v potravinárstve bol cca 50 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo iba minimálne zníženie, a to o cca 0,7 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel zaznamenal mierne zvýšenie a v roku 2021 predstavoval 36,4 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi sledovanými rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 3,2 p. b., a to na konečných 13,6 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore potravinárstvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 900 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore potravinárstvo bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Špecialista technológ v potravinárskej výrobe, kde príslušný nárast predstavoval 473 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Špecialista logistik v potravinárskej výrobe, a to so zvýšením mzdy v priemere o 388 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Mäsiar, údenár (o 387 EUR) a Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov (o 381 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore potravinárstvo najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Špecialista technológ v potravinárskej výrobe, a to o 879 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 772 EUR. Mzdový nárast vo výške 421 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Lahôdkar. V zamestnaní Špecialista logistik v potravinárskej výrobe išlo o 414 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Špecialista technológ v potravinárskej výrobe,
  • Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárskej výrobe,
  • Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.