Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

  • Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa SK ISCO-08 

V rámci Sektorovej rady pre potravinárstvo bol v roku 2018 zaznamenaný najpočetnejší nástup do HT č. 8 (Operátori a montéri strojov a zariadení) v počte 1423 zamestnancov, ďalej do HT č. 7 (Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci) v počte 1157 zamestnancov a do HT č. 9 (Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) v počte 1129 zamestnancov, viď Graf č. 1. Zo všetkých novo nastúpených zamestnancov v rámci všetkých sektorov, pripadlo na sektor potravinárstva 8144 zamestnancov, čo v porovnaní s ostatnými sektormi tvorí podiel len okolo 2,25 %.  

Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018 

  • Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa vekovej skupiny a kraja 

V roku 2018 pristúpilo do potravinárskeho sektora spolu 8144 nových zamestnancov, ktorých najvyššie zastúpenie tvorí veková kategória od 20 do 24 rokov (1284 zamestnancov) a veková kategória od 25 do 29 rokov (1255 zamestnancov). Najmenej nových zamestnancov v sektore začalo pracovať v kategórii do 20 rokov (272 zamestnancov) a v kategórii do 60 a viac rokov (233 zamestnancov), viď Graf č. 2. Na úrovni krajov nastúpilo najviac nových zamestnancov v Nitrianskom kraji (1565 zamestnancov). Nasledoval Banskobystrický kraj (1452 zamestnancov) a Prešovský kraj (1354 zamestnancov). Najmenej nových zamestnancov prišlo do sektora v Košickom kraji (651 zamestnancov), viď Graf č. 3. 

Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa vekovej skupiny 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018 

Počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2018 podľa kraja 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018 

  • Počet zamestnaných osôb podľa vekových skupín 

Graf č. 4 zobrazuje zloženie zamestnancov v sektore, na ktorý významne vplýva problém starnúcej pracovnej sily, ale taktiež nezáujem mladej generácie o prácu v sektore. Za najsilnejšiu skupinu zamestnancov sa pokladá v sektore veková kategória 40 – 44 rokov, u ktorej je pokles pracovnej sily výraznejší ako pokles starších pracujúcich. Z dostupných údajov vyplýva, že veľkú časť pracujúcich tvorí v porovnaní s inými sektormi staršia populácia, pričom je predpoklad, že najmä manuálna práca je pre tieto kategória zaujímavá, resp. možná (napriek dôchodkovému veku), kvôli blízkosti do zamestnania a aj z dôvodu jednoduchého manuálneho charakteru prác. 

Počet zamestnaných osôb podľa vekových skupín 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018 

  • Podiel zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 

V nasledujúcom ukazovateli, ktorý je bližšie spracovaný v Grafe č. 5, je zachytená analýza zamestnancov v sektore z pohľadu hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08. Následne je možné vyhodnotiť tie triedy v zamestnaní, ktoré majú nižší, alebo vyšší podiel zamestnancov v sektore. Najpočetnejšie zastúpená skupina zamestnancov je v hlavnej triede 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení a v hlavnej triede 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. V prvom prípade tvorí počet zamestnancov približne 27 % z celku a v druhom prípade to je 22,4 % z celku. Najmenej početnú triedu tvorí len 0,43 %, a to konkrétne hlavnú triedu 6 – Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (ktorí sa podieľajú na potravinovej výrobe). 

Podiel zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018 

  • Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania 

V Sektorovej rade potravinárstvo dominujú zamestnanci, ktorí dosiahli nasledujúcu úroveň vzdelania:  

  • Vyučení – 34 % 
  • Úplné stredné odborné vzdelanie – 15 %  
  • Vyučení s maturitou – 14 % 

Najnižší podiel pracovníkov má vyššie odborné vzdelanie (v sektore 71 zamestnancov) a vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (v sektore zastúpených 52 zamestnancov). Štruktúru zamestnancov podľa stupňa vzdelania bližšie popisuje Graf č. 6. 

Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie; obdobie: rok 2018 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.