Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor potravinárstvo nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Výroba potravín,
 • Výroba nápojov,
 • Výroba tabakových výrobkov.

Sektor potravinárstvo sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1,5 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny pokles. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora potravinárstvo k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor bol charakteristický približne 17 %-ným (viac ako 3 500 osôb) zastúpením Prešovského kraja, ako aj Nitrianskeho kraja, na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Takmer 15 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Bratislavskom kraji. Medzi regiónmi najnižšie podiely sektorovo špecifických zamestnancov vykázali k 31. 12. 2021 Košický a Banskobystrický kraj.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Pekár,
 • Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie,
 • Predavač mäsa a rýb,
 • Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe,
 • Mäsiar, údenár,
 • Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

 • Spracovateľ rýb,
 • Cukrovinkár,
 • Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore potravinárstvo v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V potravinárstve bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Košickom kraji, kde dosiahla približne 26 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to 22 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 3 %. Nízka hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Nitrianskom kraji, a to necelých 8 %. Celoštátny priemer úspešne vylepšoval aj Trnavský kraj, a to s hodnotou cca 9 %.

Výrazné zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to o cca 300 osôb. V prípade zamestnaní klasifikovaných v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci predstavoval príslušný nárast približne 200 sektorovo špecifických UoZ. Ďalšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č. 1         Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore potravinárstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1185Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
265Pekár
360Cukrár
457Mäsiar, údenár
542Spracovateľ hydiny
621Spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca
720Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
814Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
913Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
1013Výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V určitých sektorovo špecifických zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu UoZ, jednalo sa však rádovo iba o niekoľko osôb, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore potravinárstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-5Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
2-5Predavač mäsa a rýb
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor potravinárstvo sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1,5 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas sledovaného pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny pokles. Z regionálneho aspektu sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Nitrianskom a Prešovskom kraji. V sledovanom období prišlo k poklesu počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 2 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 12 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 500 osôb, a to najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a v hlavnej triede 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore potravinárstvo bolo v Košickom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.