Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor potravinárstvo

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 10 Výroba potravín a divíziu 11 Výroba nápojov.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora potravinárstvo za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore potravinárstvo patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 45 až 49 rokov a 50 až 54 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 40 až 44, 35 až 39 a 45 až 49 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 45 až 49 a 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,5 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 16,0 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania štruktúry zamestnanosti podľa vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnaných osôb, a to u oboch pohlaví.

Zamestnanosť v sektore potravinárstvo v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor potravinárstvo tvorí 2,17 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 50 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje mimoriadne vyrovnaným podielom mužov a žien. Najvyšší počet zamestnaných osôb v tomto sektore je v Nitrianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 8,7 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Nitrianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Žilinskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 3,8 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Žilinskom kraji, avšak najnižší počet žien je v Košickom kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 4 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,89 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 53 %, je v Nitrianskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trenčianskom kraji, a to 57 %.

V sektore potravinárstvo patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov; Pomocní pracovníci vo výrobe; Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov; Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia; Vodiči nákladných automobilov a kamiónov; Predavači; Obchodní zástupcovia; Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení; Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie a Pracovníci v sklade. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,6 tis. do 4,4 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora potravinárstvo z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore potravinárstvo za rok 2018 dosahuje hodnotu 975 EUR, čo predstavuje 84 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 814 EUR, čo je 88 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR. V sektore potravinárstvo dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 2 528 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 815 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 608 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ako je tomu pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 727 EUR, a to taktiež v rovnakom stupni vzdelania, ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde na úrovni 92 % je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vyššie odborné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 62 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.