Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor potravinárstvo

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 pokrýva ekonomické činnosti, ktoré sú všetky klasifikované v rámci sekcie C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Celkovo ide o 3 divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 10 Výroba potravín, 11 Výroba nápojov a 12 Výroba tabakových výrobkov.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných skupín produktov:

 • 10.1 Konzervované mäso a mäsové výrobky,
 • 10.2 Spracované a konzervované ryby, kôrovce a mäkkýše,
 • 10.3 Spracované a konzervované ovocie a zelenina,
 • 10.4 Rastlinné a živočíšne oleje a tuky,
 • 10.5 Mliečne výrobky,
 • 10.6 Mlynárske výrobky, škroby a výrobky zo škrobu,
 • 10.7 Pečivo a múčne výrobky,
 • 10.8 Ostatné potravinárske výrobky,
 • 10.9 Pripravené krmivo pre zvieratá,
 • 11.0 Nápoje,
 • 12.0 Tabakové výrobky.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci skupiny 10.1 Konzervované mäso a mäsové výrobky a jej triedy 10.11 Spracované a konzervované mäso sú typické produkty najmä: hovädzie mäso čerstvé alebo chladené a bravčové mäso čerstvé alebo chladené. Ďalej do tejto skupiny patria významné produkty z triedy 10.12 Spracované a konzervované mäso z hydiny, a to: hydinové mäso, čerstvé alebo chladené, najmä kuracie mäso. Zo skupiny 10.5 Mliečne výrobky predstavujú dôležité produkty: spracované tekuté mlieko, mlieko a smotana s obsahom tuku > 6%, nekoncentrované ani nesladené, syr a tvaroh, jogurt a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko alebo smotana. Ďalšou skupinou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je skupina 10.6 Mlynárske výrobky, škroby a výrobky zo škrobu, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: pšeničné alebo súražné múky, rastlinné múky a krupica. Medzi charakteristické produkty skupiny 10.8 Ostatné potravinárske výrobky patria: surový alebo rafinovaný repný cukor; melasy, kakao, čokoláda a cukrovinky, spracovaný čaj a káva. Zo skupiny 11.0 Nápoje sú významné produkty najmä: destilované alkoholické nápoje, víno z čerstvého hrozna; hroznový mušt, pivo, minerálne vody a nealkoholické nápoje.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora potravinárstvo v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)

 Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 0,5 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 94 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2008, a to približne 1,1 mld. EUR a minimum približne na úrovni 0,6 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 23 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 4 %.

V tomto sektore možno označiť celkový trend hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako rastúci. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 0,2 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 35 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 približne na úrovni 1 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 0,4 mld. EUR v roku 1997. V sledovanom období je priemerný ročný nárast 7,8 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 1,5 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 10 Výroba potravín v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 10 Výroba potravín je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre potravinárstvo, Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 10 Výroba potravín vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre potravinárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 54 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby, dosahuje približne 14 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 12 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 11 Výroba nápojov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 11 Výroba nápojov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre potravinárstvo, Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 11 Výroba nápojov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre potravinárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 30 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, dosahuje približne 25 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 16 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore potravinárstvo na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore potravinárstvo za rok 2018 sa nachádza v Nitrianskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 1 600, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Banskobystrickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 1 500 osôb. Na druhej strane v Žilinskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 620 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 650. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Nitrianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo takmer 1 500 osôb. Nitriansky kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo necelých 1 300 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Banskobystrickom kraji, kde nárast prekročil 300 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Nitrianskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 80. Naopak, v Žilinskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 120. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Košickom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 30 osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore potravinárstvo v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore potravinárstvo bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 975 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 894 EUR. To predstavuje podiel 91,7 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 031 EUR, a to predstavuje 105,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 674 EUR, čo predstavuje 171,7 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 779 EUR, resp. 79,9 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.