Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Podľa súčasného vývoja a údajov uvedených v grafe č. 26 a grafe č. 27 sa dá predpokladať, že do roku 2024 bude prevažovať dopyt po špecialistoch, operátoroch, pracovníkoch v službách a v obchode. 

Štruktúrna zmena od ťažby a poľnohospodárstva smerom k službám (počet) 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Štruktúrna zmena smerom k vysokokvalifikovaným zamestnancom (počet) 

Zdroj:  TREXIMA Bratislava 

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 

Zdroj:  TREXIMA Bratislava 

V intervale rokov 2019 – 2024 vznikne v SR spolu takmer 490 tisíc dodatočných pracovných príležitostí. Z nich 406 tisíc bude vhodných pre absolventov. V tomto období na trh práce príde cca 274 tisíc absolventov, to znamená, že absolventi nepokryjú potrebu dopytu na trhu práce.  

V sektore poľnohospodárstva vzniknú dodatočné pracovné príležitosti v dôsledku náhrady pracovných síl, t.j. odchodom zamestnancov z trhu práce do starobného dôchodku. 

Najviac zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 294 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2024 na trh práce celkovo 246 – 346 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom približne 5 % absolventov sa uplatňuje v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Najviac absolventov tohto odboru vzdelávania príde na trh práce v roku 2020. Približne 12 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania Mechanik opravár.  

Druhým kľúčovým odborom vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor Mechanizátor rastlinnej výroby. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2024 neočakáva príchod absolventov na trh práce. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania Mechanizátor rastlinnej výroby. 

Vývoj zamestnanosti v sektore 

Zdroj:  TREXIMA Bratislava 

Vývoj pracujúcich ( zamestnanci a SZČO) v sektore 

Zdroj:  TREXIMA Bratislava 
  • Prehľad kľúčových odborov vzdelávania v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

 Najviac zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 294 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2024 na trh práce celkovo 246 – 346 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom približne 5 % absolventov sa uplatňuje v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Najviac absolventov tohto odboru vzdelávania  príde na trh práce v roku 2020. Približne 12 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania Mechanik opravár. 

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov do roku 2024 

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo,  veterinárstvo a rybolov do roku 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti. 

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore poľnohospodárstvo,  veterinárstvo a rybolov do roku 2024 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti. 

Celková dodatočná potreba v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bude do roku 2024 na úrovni približne 11 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2022. 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2024 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa očakáva v roku 2024.  

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní  Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 943 – 1 143 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 925 – 1 125 pracujúcich, pričom 92 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

V ostatných sektoroch hospodárstva SR sa očakáva pokles počtu pracovných miest v tomto zamestnaní a z tohto dôvodu je celková dodatočná potreba pracovných síl v SR v danom zamestnaní nižšia ako v sektore. Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov tak môže čerpať aj pracovné sily, ktoré budú uvoľnené z ostatných sektorov. 

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie Traktorista (poľnohospodárstvo), ktorý je špecifický pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 046 – 1 246 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 822 – 922 osôb. 

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce do roku 2024 

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo  a rybolov do roku 2024 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa očakáva v zhluku zamestnaní POĽNOHOSPODÁRSTVO A AGROPODNIKANIE (SŠ). V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 6 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 1 700  absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich. V zhluku POĽNOHOSPODÁRSTVO A AGROPODNIKANIE (SŠ) v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 4 600 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa uplatňuje približne 100. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. 

Zoznam zamestnaní SK ISCO-08 zo zhluku zamestnaní POĽNOHOSPODÁRSTVO A AGROPODNIKANIE (SŠ) 

Kód anázov zamestnania SK ISCO-08 
8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo) 
6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz 
9212000 Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe 
6121003 Dojič kráv, oviec a kôz 
6122000 Chovateľ hydiny 
9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe 
8341003 Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) 
6111000 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 
3142003 Technik v živočíšnej výrobe 
9214000 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve 
6121002 Chovateľ ošípaných 
9213000 Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve 
6112001 Vinohradník 
5164999 Pracovník zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá inde neuvedený 
7514001 Spracovateľ ovocia a zeleniny 
5164003 Ošetrovateľ koní 
6112002 Ovocinár 
9215001 Pomocný pracovník v lesníctve 
8341999 Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia inde neuvedený 
8341001 Kombajnista 
6121999 Chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený 
8341005 Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva 
5164006 Ošetrovateľ laboratórnych zvierat 
6114000 Pestovateľ rôznorodých plodín 
6130000 Pestovateľ a chovateľ v zmiešanom hospodárstve 
3240003 Inseminačný technik 
5164004 Tréner koní 
7514008 Spracovateľ hrozna, vinár 
8341004 Operátor lesných traktorov 
6129999 Chovateľ zvierat inde neuvedený 
6221000 Pracovník v akvakultúre 
9216000 Pomocný pracovník v akvakultúre 
6129002 Chovateľ vtákov 
6320000 Farmár samozásobovateľ v živočíšnej výrobe 
6112003 Pestovateľ chmeľu 
9215002 Pomocný pracovník v poľovníctve 
6121004 Chovateľ koní 
3143011 Technik v akvakultúre 
5164002 Tréner a cvičiteľ zvierat (okrem psov a koní) 
6129001 Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade) 
5164005 Chovateľ a cvičiteľ psov, psovod 
6123000 Včelár 
7514007 Spracovateľ korenín a húb 

Zdroj:  TREXIMA Bratislava 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.