Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti

Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva, pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a súvisiace služby, Rybolov a akvakultúra, Veterinárne činnosti.

Špecifická nezamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období január 2019 – december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v decembri 2020, a to na úrovni 17,5 %. V novembri 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 16 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v septembri 2019, a to 9,7 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 12,8 %, čo je približne o 7,9 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne vyššia, ako celoslovenský priemer za všetky sektory spolu. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 4 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v decembri 2020, a to na úrovni 11,2 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v septembri 2019, a to 5,6 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi decembrom 2019 a januárom 2020 a predstavoval 2,1 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi októbrom 2020 a novembrom 2020, a to na úrovni 1,5 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 1,2 p. b.) nastal medzi februárom 2019 a marcom 2019.

Špecifická nezamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v decembri 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v sektore bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 41 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 27,3 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 4 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (6,9 %) bola aj v Trnavskom kraji.

Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 5,1 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý v Žilinskom kraji (12,4 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji (o 10,9 p. b.). Lepšie na tom boli Trenčiansky kraj s nárastom o 0,6 p. b. a Bratislavský kraj, kde nárast predstavoval 1,8 p. b.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú. Práve zamestnávateľské organizácie prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v produktívnej práci a ich odmeňovania z prostriedkov tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb v poľnohospodárstve, veterinárstve a rybolove nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov neboli dostupné dáta o počte organizácií a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a 03 Rybolov a akvakultúra.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 75 Veterinárne činnosti v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 75 Veterinárne činnosti v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 385 organizácií, čo predstavuje nárast o 48,2 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2014 a 2015, kedy vzniklo 92 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 23,9 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je výrazne ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 7 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 24 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 2 tis. EUR. Vzhľadom na pomerne výrazný rast počtu organizácií a nižší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar. Z hľadiska sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov neprišlo k výrazným odchýlkam z dôvodu pandémie COVID-19 a následného lockdownu, pričom dominantným bol viac sezónny aspekt. Z regionálneho hľadiska dominuje sektorovo špecifická nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji. V divízii 75 Veterinárne činnosti bol trend vývoja počtu organizácií rastúci a rovnako rástla aj výška tržieb na jednu organizáciu. Výraznejší rast tržieb oproti trendu bol zaznamenaný v roku 2014.

Z hľadiska sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov neprišlo k výrazným odchýlkam z dôvodu pandémie COVID-19 a následného lockdownu, pričom dominantným bol viac sezónny aspekt. Z regionálneho hľadiska dominuje sektorovo špecifická nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji. V divízii 75 Veterinárne činnosti bol trend vývoja počtu organizácií rastúci a rovnako rástla aj výška tržieb na jednu organizáciu. Výraznejší rast tržieb oproti trendu bol zaznamenaný v roku 2014.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.