Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Jedným z ukazovateľov progresu odvetví národného hospodárstva je dosahovaná výška hrubej priemernej mesačnej mzdy. Z hľadiska vývoja poľnohospodárstva do súčasnosti možno usudzovať, že sektor má problémy s ohodnotením aj s pokrytím potreby ľudských zdrojov, napriek tomu plní svoje základné poslanie v sťažených podmienkach.

Pre porovnanie podľa údajov Štatistického  úradu SR priemerná  mesačná  hrubá mzda zamestnanca v sektore v roku 2017 sa oproti roku 2013 zvýšila o 161 Eur a vzrástla na 884 Eur, v roku 2018 vzrástla na 937 Eur. Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy v poľnohospodárstve v roku 2018 predstavovala 75,3 % mzdy v národnom hospodárstve. Tento pomer sa dlhodobo udržuje na tejto úrovni. Napriek tomuto nárastu príjmová oblasť v poľnohospodárstve je jedna z najnižších, spolu so sektormi pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, pre remeslá    a osobné služby. Dlhodobé dosahovanie nižších príjmov v sektore sa prejavilo v poklese o 1397 fyzických osôb – podnikateľov, podnikajúcich v tejto oblasti. Výšky hrubej priemernej mesačnej mzdy v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva sú uvedené v grafe. č.1

Hrubá priemerná mesačná mzda sektorov národného hospodárstva v roku 2018 v EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.