Úvodná správa o sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Sektor pozostáva z troch divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 03 Rybolov a akvakultúra, 75 Veterinárne činnosti. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 41 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 2,1 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 69 %, zastúpenie žien dosiahlo 31 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 937 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 848 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa v rámci národného hospodárstva vyznačuje vysokým priemerným vekom zamestnaných osôb, t.j. podstatne výraznejším zastúpením vyšších vekových kategórií zamestnancov. Grafické znázornenie vekovej štruktúry zamestnanosti v sektore malo za rok 2009 aj za rok 2018 tvar obrátenej pyramídy, pričom počas tohto obdobia došlo k značnému zvýšeniu podielu zamestnancov vo veku 55 a viac rokov na celkovom počte zamestnancov v sektore. Uvedené skutočnosti indikujú, že sektor bude musieť zvládnuť značnú výzvu v oblasti náhrady zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku, keďže mladšie vekové kategórie do 40 rokov majú v rámci sektora najnižšie zastúpenie.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický dominantným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 prevyšoval 10 tisíc osôb. Taktiež u žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie vzdelanie s výučným listom, i keď ich podiel na sektorovej zamestnanosti je podstatne nižší. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 12 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 11 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 16 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Približne jedna tretina zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Ďalšia tretina zamestnancov úspešne ukončila vzdelávanie v hlavnej skupine odborov vzdelania  4 Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II má približne 18 % zamestnancov sektora a pomerne výrazné zastúpenie (14 %) majú taktiež zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I.


Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 553 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 315 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 151 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 719 EUR, dosahovali zamestnanci v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách a obchode.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.