Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

  • Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a súvisiace služby,
  • Rybolov a akvakultúra,
  • Veterinárne činnosti.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 3,8 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa znížil o 2,9 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 12,4 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 61,7 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 25,9 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 11,5 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 65,5 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 23,0 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 50,6 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 1,4 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 30 až 49 rokov, ich podiel bol pomerne stabilný a v roku 2021 predstavoval 40,4 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 1,2 p. b., na konečných 9,0 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 817 EUR v zamestnaní Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Predseda družstva, kde príslušný nárast predstavoval 580 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností, a to so zvýšením mzdy v priemere o 447 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Chovateľ hydiny (o 400 EUR) a Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia (o 396 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Botanik, a to o 550 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 478 EUR. Mzdový nárast vo výške 431 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Predseda družstva. V zamestnaní Zoológ išlo o 429 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Biológ, botanik, zoológ a špecialista,
  • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností,
  • Botanik.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.