Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

V tejto kapitole pri analýze zamestnanosti boli použité údaje z výberového zisťovania pracovných síl Štatistickým úradom SR a z Informačného systému o cene práce (MPSVR SR) v sektore poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu podľa SK NACE Rev. 2, v príslušných divíziách: 1, 3, 75.   

Na obrázku č.1 je znázornená regionálna distribúcia zamestnancov v sektore na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018. Mzda žien v pomere ku mzde mužov mala svoje maximum v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 94 % zo mzdy mužov, druhá najvyššia dosiahnutá bola v Žilinskom kraji vo výške 91 %, tretia vo výške  89 % v Košickom kraji. V Trenčianskom kraji mzda žien oproti mzde mužov dosahuje 82 %.   Najnižšia úroveň mzdy žien je v samosprávnych krajoch: Trenčiansky kraj 82%, Nitriansky kraj 83%, Trnavský kraj 85%. 

VZDELANIE BEZ MATURITY má najviac zamestnancov v Nitrianskom kraji: 4 400 osôb, potom Trnavskom kraji:  3 500 osôb. Najmenej zamestnancov je v Bratislavskom kraj: 1 000 osôb a Trenčianskom kraji: 1 700 osôb. 

VZDELANIE S MATURITOU má najviac zamestnancov v Nitrianskom kraji: 1 800 osôb, Banskobystrickom kraji:  1 600 osôb a najmenej zamestnancov v Bratislavskom kraji: 400 osôb a Trenčianskom kraji: 700 osôb. 

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE má najviac zamestnancov v Nitrianskom kraji: 800 osôb a Trnavskom kraji: 700 osôb.  Najmenej zamestnancov má v Bratislavskom kraji: 200 osôb a Trenčianskom kraji: 300 osôb. Sektor je charakteristický dominantným zastúpením mužov – VYUČENÍ, ktorých počet v r. 2018 prevyšoval 10 000 osôb, taktiež u žien prevláda vzdelanie s výučným listom.  

Vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa v r. 2018 malo cca 12% osôb. Priemerná mzda  v sektore 937 Eur, Medián 848 Eur. 

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Vekovo – rodová pyramída zamestnancov v sektore 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  

V roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel skupiny 60 a viac ročných zamestnancov v sektore a naopak najvýraznejšie poklesol podiel skupiny 50 až 54 rokov. Najsilnejšie zastúpenie vekovej skupiny mužov 55 až 59 rokov tvorilo 13,5 % z celkového počtu zamestnaných osôb v sektore, ženy v roku 2018 mali tiež najsilnejšie zastúpenie vekovej skupiny  55 až 59 rokov, čo tvorilo relatívny podiel 7,1 % z celkového počtu osôb v sektore. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore, pri súčasnom znížení podielu mladých ľudí do 29 rokov. 

Podiel zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO -08 

Na základe hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 sa dá analyzovať zloženie pracovníkov podľa zamestnaní zaradených do hlavných tried predmetnej klasifikácie a ich zastúpenie v rámci sektora. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť, ktoré triedy sú najpočetnejšie, najžiadanejšie na trhu práce a sú najdôležitejšou zložkou sektora. Najžiadanejšou a najpočetnejšou triedou v rámci sektora poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu je hlavná trieda 6 – Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve s podielom 23% rovnako ako hlavná trieda 8 – operátori a montéri strojov a zariadení s podielom 23%. Ďalšou žiadanou skupinou sú pomocní a nekvalifikovaní pracovníci z hlavnej triedy 9 s podielom 13% zo všetkých zamestnaných osôb v sektore. Avšak kvalifikovaná pracovná sila v sektore od hlavnej triedy 1 až 8 predstavuje 88% podiel. 

Podiel zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08    

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, Obdobie: rok 2018 

Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín 

Tento ukazovateľ indikuje zloženie zamestnancov sektora, na základe neho sa dá usudzovať, že nie je dostatočný prílev nových ľudských zdrojov a dochádza skôr k medzigeneračným posunom v rámci vekovej štruktúry, ktorá súvisí so starnutím zamestnanej pracovnej sily sektora. 

Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín 

Zdrojvýpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, Obdobierok 2018 

Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania (kvalifikačných úrovní) 

V odvetví poľnohospodárstva dominujú zamestnanci, ktorí dosiahli nasledujúce vzdelanie: 

  • vyučení  41%   
  • vzdelanie ukončené maturitnou skúškou spolu 27% z toho: vyučení s maturitou  12%, stredné vzdelanie všeobecné  10%, stredné vzdelanie odborné  5% 
  • vysokoškolské – 2. stupeň  12% 
  • stredné bez maturity 9% 

Naopak najnižší podiel pracovníkov má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa 1%  a vyššie odborné vzdelanie (0,25% ) spolu s vysokoškolským – 3. stupeň (0,13%)  so zanedbateľným zastúpením. 

Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania (kvalifikačných úrovní) 

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Obdobie: rok 2018 

Štruktúra zamestnancov podľa hlavnej skupiny odborov vzdelania 

V odvetví poľnohospodárstva sú najviac uplatňujú odbory vzdelania zaradené do skupiny: technické vedy a náuky I a II spolu 50,9% a poľnohospodárske, lesné a veterinárne vedy a náuky 32%. 

Štruktúra zamestnancov podľa hlavnej skupiny odborov vzdelania 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04  

Obdobie: rok 2018; okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným avysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991 

Podiel zamestnaných osôb podľa pohlavia 

V sektore je vyššie zastúpenie mužov ako žien. Rozdiel medzi nimi tvorí 38%. 

Podiel zamestnaných osôb podľa pohlavia v roku 2018 

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Obdobie: rok 2018 

Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa 

V odvetví poľnohospodárstva najvyšší podiel zamestnaných osôb je u zamestnávateľov zaradených do  veľkostnej kategórie podľa počtu zamestnávaných osôb: od 50 – 99 (33%), na druhom miestne sú zamestnávatelia s počtom osôb 500 – 999 (22%) a treťom mieste zamestnávatelia 10 – 19 (21%). Najmenší podiel na zamestnanosti majú zamestnávateľa vo veľkostnej kategórii 1-9 (5%) a 100 – 249 zamestnaných osôb (1%). 

Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa v roku 2018  

 Zdrojvýpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa 

Najvyšší podiel zamestnaných osôb v odvetví poľnohospodárstva je v zamestnávateľských organizáciách s právnou formou  družstvo – 55% , potom v spoločnostiach s ručením obmedzeným – 31%,  akciové spoločnosti tvoria  12% – ný podiel. Ostatné právne formy z hľadiska zamestnávania osôb sú zanedbateľné.  

Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa – obdobie roku 2018 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04  

Podiel zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa 

Podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa je najvyšší podiel zamestnaných osôb až 55% u zamestnávateľov s iným druhom vlastníctva, ktorým je vlastníctvo družstevné alebo vlastníctvo územnej samosprávy. Za ním nasledujú zamestnávatelia  s vlastníctvom súkromným tuzemským, ktorí zamestnávajú pracovnú silu v podiele 36% z celkového počtu zamestnaných osôb odvetvia. Zamestnávatelia s druhom vlastníctva medzinárodným s prevažujúcim súkromným sektorom a zahraničným druhom zamestnávajú spolu 7% pracovnej sily. Najnižší podiel  zamestnanosti 2% majú zamestnávatelia so štátnym vlastníctvom.  

Podiel zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa v roku 2018 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Priemerná mesačná mzda vo vzťahu kdosiahnutému stupňu vzdelania 

V roku 2018 v Slovenskej republike  priemerná mesačná mzda dosiahla výšku 1163 EUR. V odvetví poľnohospodárstva maximálna dosiahnutá mesačná mzda bola na úrovni 1665 EUR v kategórii zamestnancov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním – 3. stupeň. Zamestnanci s 2. stupňom vysokoškolského vzdelania dosahovali mesačnú mzdu na úrovni  1 331Eur, čo bolo viac ako dosahovali zamestnanci s 1. stupňom vysokoškolského vzdelania  (1 108 Eur). Vyšší mesačný príjem dosiahli oproti zamestnancom  s vysokoškolským vzdelaním – 1. stupeň aj zamestnanci s vyšším odborným vzdelaním, ktorých mesačná hrubá mzda bola na úrovni 1 169 Eur. Najnižší príjem dosahovala nekvalifikovaná pracovná sila so základným vzdelaním, ktorej výška priemernej mesačnej hrubej mzdy bola na úrovni 818 EUR. 

Priemerná mesačná mzda podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v roku 2018

  Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Priemerná hrubá mzda mužov ažien vsektore 

Porovnanie priemernej hrubej mzdy v sektore medzi mužmi a ženami v roku 2018, vykazuje rozdiel 131 EUR. O tento rozdiel pri mesačnej priemernej hrubej mzde bol vyšší príjem  mužov. 

Priemerná hrubá mzda mužov a žien v sektore v roku 2018 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.