Sektorovo špecifické ukazovatele

Na základe špecifických ukazovateľov daného sektora, ktoré sú preň charakteristické a sú aj predmetom štatistického vyhodnocovania je   možné posudzovať vývoj sektora.   

Pre sektor poľnohospodárstva, veterinárstva a rybárstva boli doporučené nasledujúce, z ktorých bolo možné vybrať pre účely analyzovania sektora, avšak ich výber závisel od spracovateľa analýzy, podľa jeho uváženia a v analýze nemusia byť všetky zákonite použité:

 • Hrubá poľnohospodárska produkcia spolu
  • Hrubá živočíšna produkcia podľa komodít
  • Hrubá rastlinná produkcia podľa komodít
  • Vývoj úrody poľnohospodárskych plodín (zberové plochy, produkcia, úroda na 1ha)
  • Vývoj osiatych plôch poľnohospodárskych plodín (osiata plocha plodín, celková osiata plocha, TTP, sady, chmeľnice, vinohrady, ostatné plochy)
  • Stavy hospodárskych zvierat (počet hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, hydiny, kôz, koní)
  • Výlov rýb vo vnútorných vodách
  • Produkcia jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny
  • Produkcia mlieka (kravské, ovčie, kozie), ovocia, zeleniny, hrozna
  • Intenzita chovu hospodárskych zvierat na 100 ha poľnohospodárskej pôdy
  • Podiel sektora poľnohospodárstva na ukazovateľoch národnej ekonomiky

Hrubá poľnohospodárska produkcia spolu je uvedená v grafe č. 2 nižšie, ktorý zobrazuje jej vývoj od roku 2004 do roku 2018. Za toto obdobie je v grafe č. 3 uvedený vývoj podielov hrubej živočíšnej a rastlinnej produkcie na celkovej hrubej poľnohospodárskej produkcii v %.

Hrubá poľnohospodárska produkcia spolu – vývoj od roku 2004 do 2018 v mil. EUR

Zdroj: údaje Štatistický úrad SR, spracovala TREXIMA Bratislava

Vývoj podielov hrubej živočíšnej a rastlinnej produkcie na celkovej hrubej poľnohospodárskej produkcii v %

Zdroj: údaje Štatistický úrad SR, spracovala TREXIMA Bratislava

Hrubá rastlinná produkcia podľa komodít a ich vývoj pri vybraných plodinách je od roku 2004 do roku 2018 názorne uvedený v grafe č. 4. Podľa, ktorého od roku 2004 Slovensko zaznamenáva značný pokles pestovania okopanín, cukrovej  repy, strukovín, zemiakov a zeleniny, ktoré ustúpili pestovaniu olejnín, pšenice, kukurice a technických plodín, ktoré do roku 2018 zaznamenávajú nárast. Predmetné pohyby môžu súvisieť s klimatickými podmienkami v danom roku, znižovaním stavov zvierat v živočíšnej výrobe a kladeným prioritám na pestovanie plodín v rámci poľnohospodárskej politiky SR a EÚ vrátane ekonomickej podpory poľnohospodárskych subjektov.

Podiel vybraných plodín na hrubej rastlinnej produkcii v %

Vysvetlivky: Pre bližšie objasnenia grafu č.5 uvádzame plodiny, ktoré boli zahrnuté do jednotlivých skupín.

 • Obilniny (bez ryže): pšenica, raž, jačmeň (aj sladovnícky), kukurica na zrno, ostatné obilniny vrátane tricitale
  • Olejniny: slnečnica, repka, mak, horčica, sója, semeno ľanu olejného, ostatné olejniny
  • Zemiaky: skoré, ostatné, priemyselné, sadivo
  • Strukoviny: jedlé strukoviny a kŕmne strukoviny na zrno
  • Okopaniny: kŕmna repa, ostatné

Hrubá živočíšna produkcia podľa komodít – jej vývoj za sledované obdobie od roku 2004 do roku 2018 je uvedený v grafe nižšie a jeho tabuľke.

Hrubá živočíšna produkcia podľa komodít – vývoj od roku 2004 do 2018 v mil. EUR

Vo všeobecnosti podľa údajov v tabuľke grafu č. 5 o hrubej živočíšnej produkcii podľa komodít a celkovej hrubej živočíšnej produkcii zobrazenej v grafe č. 6 sa dá usudzovať, že živočíšna výroba, ktorej súčasťou je chov hospodárskych zvierat, mali na Slovensku v sledovanom období rokov 2004 až 2018 značný pokles a poľnohospodárske podniky prešli zložitým vývojom, ktorý sa prejavil poklesom živočíšnej produkcie. V roku 2004 tvorila cca 49 % podiel na hrubej poľnohospodárskej produkcii a v roku 2009 už cca 46,6 % podiel. Následne nastalo do roku 2012 jej mierne zvýšenie. Od roku 2013 do roku 2018 produkcia živočíšnej výroby zaznamenáva permanentný pokles na úroveň 38,6 % podielu na hrubej poľnohospodárskej produkcii.

Hrubá živočíšna produkcia celkom – vývoj od roku 2004 do 2018 v mil. EUR

Podiel hrubej živočíšnej produkcie na hrubej poľnohospodárskej produkcii v % za obdobie 2004 – 2018

Zdroj: údaje Štatistický úrad SR, spracovala TREXIMA Bratislava 

Stavy hospodárskych zvierat – vývoj od roku 2004 do 2018

Vývoj stavov hospodárskych zvierat v intervale rokov od 2004 do 2018  v kusoch (ks)  je uvedený v grafoch č. 8, 9, 10, 11, 12. Klesajúci trend zaznamenávajú hovädzí dobytok, ošípané. Hydina sa stabilizovala po poklesoch stavov a mierne navýšila počet oproti roku 2004. Ovce zaznamenávali od roku 2004 do roku 2012 rast chovov a od roku 2013 má klesajúcu tendenciu a približuje sa na úroveň roku 2004.

Hovädzí dobytok spolu v ks

Kravy spolu v ks

Zdroj: údaje Štatistický úrad SR, spracovala TREXIMA Bratislava

Ošípané spolu v ks

Ovce spolu v ks

Hydina spolu v ks

Vývoj osiatych plôch poľnohospodárskych plodín od roku 2004 do roku 2019, je uvedený v tabuľke č.1 podľa druhov pestovaných plodín v tis. ha. Celkový obraz o vývoji osiatych plôch je zobrazený v grafe č.13.

Vývoj osiatych plôch poľnohospodárskych plodín v tis. Ha od roku 2004 do 2019

Plochy spôsobilé na osev v tis. Ha – celkový vývoj od roku 2004 do 2019 

Zdroj: údaje Štatistický úrad SR, spracovala TREXIMA Bratislava 

Výlov rýb vo vnútorných vodách za obdobie od roku 2004 do 2018 

Výlov konzumných rýb vo vnútrozemských vodách v kg – vývoj od 2004 do 2018 

Výlov konzumných rýb vo vnútrozemských vodách v kg – celkový vývoj od 2004 do 2018 

Zdroj: údaje Štatistický úrad SR, spracovala TREXIMA Bratislava

Oproti roku 2004 celkový výlov sladkovodných rýb na konzum a dopyt po tomto druhu požívatiny do roku 2018 vzrástol cca o 33%. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.