Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

Zoznam inovačných a technologických zmien zmapovaný členmi Sektorovej rady je uvedený

v informačnom systéme SRI:

  • S. Buchta: Inteligentné poľnohospodárstvo – presun výskumu a inovácií z laboratórií na polia a trhy, úplné prepojenie poľnohospodárov a vidieka s digitálnym hospodárstvom si vyžaduje lepšie prepojenie poľnohospodárstva s rozvojom ľudského kapitálu a výskumom, ako aj silnejšiu podporu inovácií.

Zdroj: https://noveslovo.sk/c/Inovacny_potencial_v_polnohospodarstve

  • Digitalizácia agrosektora – Biohospodárstvo – predstavuje premenu obnoviteľných biologických

zdrojov na produkty s pridanou hodnotou, ako sú potraviny, krmivá, materiály alebo bio-energia.

Zdroj: http://bioeconomy.sk/

  • Strategický prístup zameraný na výskum a inovácie v poľnohospodárstve – správa DG AgriSpráva identifikuje  päť  priorít  v oblasti  inovácií  a výskumu:  –  riadenie  zdrojov  –  zdravšie  rastlinstvo  a zvieratá – integrovaný ekologický prístup z fariem na úroveň krajiny – nové možnosti pre rast vidieka – posilnenie ľudského a spoločenského kapitálu vo vidieckych oblastiach.

Zdroj: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/agri_strategypaper_web_1. pdf

  • Projekt CleverFarm – efektívnejšia evidencia činností na farme, monitoring porastov, plánovanie agrotechnických opatrení.

Zdroj. https://www.rno.sk/cleverfarm-inovacie-v-polnohospodarstve/

  • SPOLOČNÁ INOVAČNÁ STRATÉGIA PRE INTELIGENTNÚ ŠPECIALIZÁCIU VÝSKUMNÉHO CENTRA

AGROBIOTECH – celkovo popísaný inovačné možnosti v agrosektore/rok 2016.

Zdroj: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2016/02/Inovacna-strategia-ABT.pdf

  • Mapa technologického vývoja v poľnohospodárstve.

Zdroj: https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2018/feb/agriculture-4-0–the-future- of-farming-technology.html

  • Udržateľné poľnohospodárstvo vďaka digitalizácií.

Zdroj: https://www.japan.go.jp/technology/innovation/digitalfarming.html

  • Digitalizácia agrosektora – Presné poľnohospodárstvo (precision farming) je založené na princípe

„vyrábať viac za menej“, čiže optimalizovaní vstupov podľa aktuálnych potrieb úrody. Zahŕňa napr. technológie založené na dátach, satelitné systémy presnej lokalizácie, diaľkové snímanie alebo internet. Technológie tak pomáhajú získať úrodu pri čo najnižšom použití umelých hnojív, pesticídov a vody.

Zdroj: https://assecosolutions.sk/o-nas/novinky/25-05-2018-najnovsie-trendy-a-digitalizacia-v- polnohospodarstve.

  • Sociálne poľnohospodárstvo

Zdroj: http://druziva.sk/socialne-polnohospodarstvo-na-slovensku/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.