Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kritické činitele 

 • starnutie pracujúcich v poľnohospodárstve, dlhodobý úbytok kvalifikovaných pracujúcich, najmä pracujúcich v robotníckych profesiách, 
 • dlhodobá disparita  mzdového  ohodnotenia pracujúcich v poľnohospodárstve s pracujúcimi v ostatných odvetviach NH, 
 • nezáujem absolventov stredných a vysokých škôl poľnohospodárskeho zamerania  o prácu v agrosektore, 
 • odkázanosť poľnohospodárskej prvovýroby na finančných podporách z verejných zdrojov,  
 • situácia v chove hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných  a s tým súvisiaci deficit organickej hmoty v pôde, 
 • nesystematické riešenie dôsledkov  klimatických zmien vrátane opatrení zameraných na stabilizáciu vodnej bilancie v krajine,  – absencia rizikového fondu s účasťou štátu, 
 •  zamestnávanie sezónnych pracovníkov, 
 • vývoj štruktúry a zamerania poľnohospodárskej prvovýroby smerom k lukratívnym plodinám,  preferovanie RV pred ŽV, 
 •  nízke environmentálne povedomie obyvateľstva o vzácnosti prírodného bohatstva, ktorým Slovensko zatiaľ disponuje, nízka vedomostná úroveň o udržateľnom spôsobe života,   
 • riziká volatility cien produktov, závažnosti  rizikových faktorov a nákazové situácie živočíšnej výroby s nepriaznivým dopadov na príjmy poľnohospodárov, 
 • protichodnosť cieľov a to požiadavkou rastu produkčných ukazovateľov s hlavným parametrom rastu produktivity práce a následne úsporou nákladových faktorov a na druhej strane požiadavkou na zvyšovanie zamestnanosti, 
 • rozdielna ekonomická úroveň regiónov Slovenska, najvýraznejšia vo vidieckych regiónoch, zvyšujúci sa počet najmenej rozvinutých okresov, klesajúci trend úrovne HDP na obyvateľa vo vidieckych oblastiach, 
 • vysoké vstupné náklady poľnohospodárskych prvovýrobcov do spracovania, distribúcie a predaja vlastných výrobkov s vyššou pridanou hodnotou priamo spotrebiteľovi, 
 • úroveň investícií do agropotravinárskej vedy a výskumu SR.  

Kľúčové činitele 

 • posilnenie postavenia poľnohospodárstva ako základnej priority štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky štátu a základného piliera rozvoja vidieka, 
 • kontinuálna generačná a kvalifikačná obnova pracovnej  sily v poľnohospodárstve, 
 • podpora záujmu mladých ľudí o prácu v poľnohospodárstve, najmä v živočíšnej a v špecializovanej rastlinnej výrobe,  
 • zvýšenie sebestačnosti agropotravinárskych komodít na domácom agropotravinárskom trhu za súčasného zvýšenia  kvality výrobkov,  regionálnych a miestnych špecialít a produktov ekologického poľnohospodárstva,  
 • zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti segmentov poľnohospodárstva vytvárajúcich vysokú pridanú hodnotu a možnosti zamestnania, 
 • vypracovanie dlhodobej komplexnej koncepcie rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva so zreteľom na strategické dokumenty EÚ, 
 • rovnocenné a spravodlivé podmienky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov v rámci SPP EÚ po rok 2020, 
 • vytváranie odbytových organizácií výrobcov s cieľom dlhodobého zlepšenia pozície v rámci potravinovej a energetickej vertikály na základe spájania disponibilných ľudských a finančných zdrojov výrobcov do spracovania a predaja, 
 • vytváranie dlhodobých zmluvných vzťahov medzi prvovýrobcami a spracovateľským priemyslom, založených na dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahoch s možnosťou predfinancovania produkcie, 
 •  udržateľné využívanie energetických zdrojov, najmä biomasy, na základe kritérií  udržateľného využívania biomasy zavedených na národnej v zmysle smernice  Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov,  
 • adaptácia poľnohospodárstva na prebiehajúce klimatické zmeny, 
 • prístup poľnohospodárskych subjektov k čerpaniu finančných prostriedkov vyčlenených z EÚ na riešenie dopadov pandémie na rezort agropotravinárstva,   
 • prehodnotenie zamerania študijných odborov na stredných a vysokých školách s ohľadom na potreby trhu práce (na potreby a zameranie poľnohospodárstva a potravinárstva, 
 • podpora vzdelanosti, využívania moderných technológii, internetizácie a kvalifikácie  vidieckeho obyvateľstva, rozvoj cezhraničnej spolupráce, aktivizácia miestneho obyvateľstva a ich zapájanie do rozhodovacieho procesu (MAS). 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.