Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a súvisiace služby,
  • Rybolov a akvakultúra,
  • Veterinárne činnosti.

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 2 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles približne o 0,3 p.b. Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bol charakteristický približne 19 %-ným (viac ako 4 300 osôb) zastúpením Nitrianskeho kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR, takmer 17 % (3 800 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Prešovskom kraji, nasledovanom Banskobystrickým, Trnavským a Košickým krajom. Medzi regiónmi najnižšie podiely sektorovo špecifických zamestnancov vykázali k 31. 12. 2021 Bratislavský, Žilinský a Trenčiansky kraj.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

  • Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe,
  • Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve,
  • Traktorista (poľnohospodárstvo),
  • Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

  • Chovateľ vtákov,
  • Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat).

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V poľnohospodárstve, veterinárstve a rybolove bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Košickom kraji, kde dosiahla približne 29 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to viac ako 26 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to necelých 8 %. Vzhľadom k charakteru zastavaného územia bolo v Bratislavskom kraji v poľnohospodárstve, veterinárstve a rybolove málo sektorovo špecifických zamestnancov, čo je taktiež zohľadnené v metodike výpočtu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Nízka hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Trnavskom kraji, a to necelých 9 %. Celoštátny priemer úspešne vylepšoval aj Trenčiansky kraj, a to s hodnotou necelých 11 %.

Výrazné zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to o cca 500 osôb. V prípade zamestnaní klasifikovaných v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 6 – Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve predstavoval príslušný nárast približne 200 sektorovo špecifických UoZ. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2022

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1193Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
2184Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
392Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
471Predavač a aranžér kvetov
563Dojič kráv, oviec a kôz
659Traktorista (poľnohospodárstvo)
740Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
820Chovateľ hospodárskych zvierat
920Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
1019Záhradník krajinár
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V určitých sektorovo špecifických zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu UoZ, jednalo sa však rádovo iba o niekoľko osôb, a to najmä s predchádzajúcou praxou v zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 6 – Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifických UoZ sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-5Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
2-5Pestovateľ a chovateľ v zmiešanom hospodárstve
3-3Deratizér (likvidátor škodcov)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 2 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles o cca 0,3 p.b. Z regionálneho aspektu sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Nitrianskom, Prešovskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji. V sledovanom období nastal pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení a 6 – Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 4 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 18 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 900 osôb, a to najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bolo v Košickom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.