Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a súvis. služ., Rybolov a akvakultúra, Veterinárne činnosti. 

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období 2020-2025 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa očakáva v zhluku zamestnaní POĽNOHOSPODÁRSTVO A AGROPODNIKANIE. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 9 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 1 800 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku POĽNOHOSPODÁRSTVO A AGROPODNIKANIE v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 7 000 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa uplatní približne 100 z nich. Do roku 2025 sa v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  očakáva nedostatok absolventov. 

Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančno-ekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008 až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.  

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a 03 Rybolov a akvakultúra. 

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 75 Veterinárne činnosti v rokoch 2008 až 2018 

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V divízii 75 Veterinárne činnosti vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 37,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 28,0 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 43,0 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 2,0 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu o 21,5 mil. EUR. 

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 77,9 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 62,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2008, a to 83,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2012 predstavovalo 3,1 % a priemer za celé obdobie bol 13,2 %. 

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 75 Veterinárne činnosti v rokoch 2008 až 2018 

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 8,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 0,9 mil. EUR v roku 2009 do 11,3 mil. EUR v roku 2010. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 5,7 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 10,5 mil. EUR. 

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 69,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý dosiahol 44,7 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 90,6 %. Najnižšia hodnota vo výške 7,3 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 25,2 %. 

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 75 Veterinárne činnosti vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.