Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a súvisiace služby, Rybolov a akvakultúra, Veterinárne činnosti.

Najviac zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 5 % absolventov sa uplatní v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 12 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 4576 Mechanizátor rastlinnej výroby. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na trh práce. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 4576 Mechanizátor rastlinnej výroby.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Celková dodatočná potreba v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bude do roku 2025 na úrovni približne 12 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2025 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa očakáva v roku 2022.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo), pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 2 148 – 2 348 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 2 395 – 2 595 zamestnancov, pričom 75 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 929 – 1029 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 926 – 1026 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.