Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 03 Rybolov a akvakultúra a 75 Veterinárne činnosti.

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb – podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní).

V sektore bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnou údajovou základňou, t.j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných celkovo 2 057 RPÚ, čo predstavovalo 4,5 %-ný podiel na celkovom počte RPÚ v národnom hospodárstve za celé sledované obdobie. Počet RPÚ v sektore v roku 2018 v porovnaní s rokom 2014 stúpol o 5,1 %. Početnosť RPÚ v sektore bola v porovnaní s ostatnými sektormi NSP/SRI počas obdobia rokov 2014 až 2018 zväčša pod mediánovým počtom RPÚ v príslušnom roku. Na nižšie uvedenom grafe je možné sledovať tendenciu vzniku RPÚ v tomto sektore počas celého sledovaného obdobia.

Počet RPÚ v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ako je možné sledovať na nasledujúcom grafe, najvyšší podiel RPÚ v sektore, a to 58,2 %, bol zaznamenaný u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami. Zaujímavosťou je, že v prípade zamestnávateľov s 10 až 49 zamestnancami bol počet RPÚ v sektore počas celého sledovaného obdobia na takmer rovnakej úrovni,  a to s početnosťou približne 150 RPÚ ročne.

Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska klasifikácie pracoviska vzniku úrazu viac ako polovica RPÚ za ostatných päť rokov v sektore, a to až 50,9 %, sa stala na chovateľskom území, ploche. Ďalšími významnými pracoviskami z pohľadu počtu RPÚ boli: plocha na údržbu, opravárska dielňa, s podielom 9,4 %, či hospodárenie na farme, pestovanie, chovateľstvo, rybné hospodárstvo, lesné hospodárstvo – bližšie neurčené, a to s podielom 8,9 %.

Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska tried zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac RPÚ v sektore za sledované obdobie medzi kvalifikovanými pracovníkmi v poľnohospodárstve (trhovo orientovanými), a to s podielom 40,6 %. Významné zastúpenie mali taktiež vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, ktorých podiel na celkovom počte RPÚ v sektore predstavoval 19,4 %.

Až v 58,1 % prípadov boli príčinou RPÚ v analyzovanom období nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). Významný vplyv na počet RPÚ malo aj ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami, a to s podielom 29,0 % na celkovom počte RPÚ v sektore.

Početnosť pracovných úrazov s ŤUZ v tomto sektore patrila v štruktúre NSP/SRI k mierne výraznejším, a to najmä vzhľadom na 5,3 %-ný podiel sektora na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v národnom hospodárstve za ostatných päť rokov. Ako je možné sledovať na grafe nižšie, vývoj pracovných úrazov s ŤUZ v sektore má klesajúcu tendenciu, keďže sa ich počet znížil z ôsmich na štyri, t. j. o 50,0 %.

Počet pracovných úrazov s ŤUZ v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a medián pracovných úrazov s ŤUZ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Až 28,1 % úrazov s ŤUZ v sektore sa za sledované obdobie stalo na pracovisku chovateľské územie, plocha. Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve (trhovo orientovaní) mali najväčší podiel úrazov s ŤUZ, a to s podielom 28,1 %. Častou príčinou úrazov s ŤUZ, s podielom 28,1 %, boli nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné  vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a taktiež používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore.

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bolo za roky 2014 až 2018 zaznamenaných deväť SPÚ, a to s podielom 4,1 % na všetkých SPÚ v sektoroch NSP/SRI. Medzi najčastejšie pracovisko s výskytom SPÚ v tomto sektore bolo chovateľské územie, plocha, a to s podielom 22 %. Najčastejším zamestnaním s výskytom SPÚ v tomto sektore boli vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, s podielom 55,6 %. Príčinou SPÚ bolo najmä používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore, a to s väčšinovým podielom 55,6 % v rámci sektora. Až v prípade 22 % SPÚ v sektore neboli zistené ich príčiny vzniku.

Počet SPÚ v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a medián SPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018


Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania úrazovosti taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej výzvy v oblasti obsadzovania voľných pracovných miest.

Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov je v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Nitrianskom kraji, kde dosiahol približne 260. V Banskobystrickom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 240 VPM v kraji. Naopak, najmenej VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR, bolo v Košickom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR približne 20, respektíve približne 40. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, a to 97 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 97 %. Na druhej strane v Prešovskom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 65 % a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 69 %.

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM v Prešovskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 20. V Nitrianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných taktiež približne 20 VPM. Naopak, v Trenčianskom a Bratislavskom kraji neboli evidované VPM so strednými úrovňami EKR. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde bol ich podiel 33 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 22 %.

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to šesť. V Košickom kraji boli na tejto úrovni EKR identifikované tri VPM. V ostatných krajoch bol počet VPM na tejto úrovni EKR minimálny.

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sú na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania:

  • Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe,
  • Traktorista (poľnohospodárstvo),
  • Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz,
  • Dojič kráv, oviec a kôz,
  • Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe,
  • Vodič kamiónu,
  • Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve,
  • Pracovník v sklade (skladník),
  • Technik v živočíšnej výrobe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.