Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje ekonomické činnosti zo sekcie A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV a zo sekcie 
M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI. V rámci sekcie A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV ide o divíziu ekonomických činností 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a o divíziu 03 Rybolov a akvakultúra. V rámci sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI ide z hľadiska SK NACE Rev. 2 o divíziu 75 Veterinárne činnosti. 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných skupín produktov: 

  • 01.1 Netrvácne plodiny, 
  • 01.2 Trvácne plodiny, 
  • 01.3 Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie, 
  • 01.4 Živé zvieratá a živočíšne výrobky, 
  • 01.6 Služby poskytované v poľnohospodárstve a chovateľstve (okrem veterinárnych služieb), 
  • 01.7 Lov, odchyt a súvisiace služby, 
  • 03.0 Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom, 
  • 75.0 Veterinárne služby. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

V rámci skupiny 01.1 Netrvácne plodiny a jej triedy 01.11 Obilniny (okrem ryže), strukoviny a olejnaté semená sú typické produkty: pšenica, kukurica, jačmeň, raž, slnečnicové semená a semená repky alebo repky olejnej. Ďalej do tejto skupiny patria významné produkty z triedy 01.13 Zelenina a melóny, korene a hľuzy, a to najmä: zemiaky, cibuľa, kapusta, paradajky, mrkva a repa. Zo skupiny 01.2 Trvácne plodiny predstavujú dôležité produkty: hrozno, slivky a ringloty, hrušky, jablká a orechy. Ďalšou skupinou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je skupina 01.4 Živé zvieratá a živočíšne výrobky, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: dojnice, kurčatá, ošípané, hovädzí dobytok, kone, ovce a kozy. Surové mlieko, slepačie vajcia a med zastupujú ťažiskové živočíšne výrobky z danej skupiny. Z ďalšej skupiny produktov, a to 03.0 Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom, sú významné produkty ryby (živé čerstvé alebo chladené) určené na ľudskú konzumáciu, najmä kapor a pstruh. Medzi charakteristické produkty skupiny 75.0 Veterinárne služby patria veterinárne služby pre domáce zvieratá a veterinárne služby pre hospodárske zvieratá. 

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období rokov 1995 až 2017 možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,2 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 153 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2014, a to približne 2,4 mld. EUR a minimum približne na úrovni 0,8 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 50,8 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení približne 6,7 %. 

Rastúci bol taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách v rámci sektora. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 1,1 mld. EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje relatívny nárast o 129 %. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2014 približne na úrovni 2,4 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola na úrovni približne 0,8 mld. EUR v roku 1999. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 47,9 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení približne 5,6 %. 

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Legenda:  

V rámci divízie ekonomických činností 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 70 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 9 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 03 Rybolov a akvakultúra v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V rámci divízie ekonomických činností 03 Rybolov a akvakultúra je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, Sektorová rada pre potravinárstvo, ako aj Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 03 Rybolov a akvakultúra vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 43 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre potravinárstvo, dosahuje približne 40 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 6 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 75 Veterinárne činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V rámci divízie ekonomických činností 75 Veterinárne činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, ako aj Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 75 Veterinárne činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 30 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby, dosahuje približne 29 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 16 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách) 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018 sa nachádzal v Nitrianskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 1 300, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Žilinským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 950 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 400 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 580. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Nitrianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 1 260 osôb. Nitriansky kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 1 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Banskobystrickom kraji, kde nárast predstavoval takmer 200 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Košickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol približne o 160. Naopak, v Bratislavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb, a to približne o 180. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Trnavskom kraji, kde tento pokles predstavoval viac ako 100 osôb. 

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 937 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 875 EUR. To predstavuje podiel 93,4 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 961 EUR, a to predstavuje 102,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 322 EUR, čo predstavuje 141,1 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 447 EUR, resp. 47,7 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.