Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, ďalej divíziu 03 Rybolov a akvakultúra, ako aj divíziu 75 Veterinárne činnosti. 

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za roky 2009 a 2018 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa na základe porovnania štruktúry zamestnanosti v členení podľa vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje značným starnutím zamestnancov. Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore patril v roku 2018 do vekovej skupiny 55 až 59 rokov, s výraznejším odstupom nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 60 a viac rokov. Oproti roku 2009 do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 55 až 59, 60 a viac a 50 až 54 rokov.  Pri ženskom rode dominovali najmä zamestnankyne z vekových skupín  55 až 59, 50 až 54 a 45 až 49 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 55 až 59 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 19,5 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 23 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov.  

Zamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov tvorí 2,13 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 69 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Nitrianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 8,2 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Nitrianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Bratislavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 2,5 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Bratislavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 3,79 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,5 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 75 %, je v Košickom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Bratislavskom kraji, a to 36 %. 

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení; Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny); Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení; Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve; Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe; Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve; Pomocní pracovníci inde neuvedení; Chovatelia hydiny; Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva, ako aj Administratívni pracovníci v účtovníctve. Počet zamestnancov v tomto sektore sa pri desiatich najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,8 tis. do 6,1 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo). 

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018 dosahuje hodnotu 937 EUR, čo predstavuje 81 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 848 EUR, čo je 92 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR. V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 1665 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 818 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1605 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 777 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde na úrovni 96 % je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 1. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 78 %. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.