Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Najviac zamestnancov v sektore Obchod malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 11 426 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 7 113 – 8 113 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom približne 27 % absolventov sa uplatňuje v sektore Obchod. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania 6317 Obchodná akadémia.

Druhým kľúčovým odborom vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore študovalo 72 887 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 34 463 – 36 463 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom sa očakáva, že približne 27 % z nich sa uplatňuje v sektore Obchod. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2024. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania 7902 Gymnázium.

Dodatočná potreba pracovných síl

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore Obchod sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 5223001 Predavač v obchodnej prevádzke. Sektor Obchod bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 8 336 – 9 336 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 9 816 – 11 816 pracujúcich, pričom 51 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku).

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 5230003 Pokladník v predajni, ktorý je špecifický pre tento sektor, a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 5 414 – 6 414 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 5 329 – 6 329 osôb. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore Obchod.

Celková dodatočná potreba pracovných síl nahradzujúcich dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Do roku 2024 bude v sektore Obchod celková dodatočná potreba pracovných síl na úrovni približne 76 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2019 a najmenej v roku 2024 (Graf č. 5). Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2019.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najväčšia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore Obchod sa očakáva v zhluku zamestnaní Predavači (Graf č. 6), kde bude potrebné doplniť približne 27 tis. osôb. Do roku 2024 príde na trh pravdepodobne okolo 900 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov s týmto zamestnaním. V zhluku zamestnaní Predavači v sektore Obchod sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 22 900 osôb. Možno však očakávať, že z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania sa v sektore Obchod uplatňuje približne 300, a teda do roku 2024 sa očakáva ich nedostatok.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.