Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Prehľad jednotlivých ukazovateľov za sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch (ďalej len „Obchod“) je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad finančno-ekonomických ukazovateľov za sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, rok 2017 a 2013

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Produkcia v sektore Obchod je druhá najvyššia v rámci SR. Vyššiu produkciu má len sektor automobilový priemysel a strojárstvo (42 912 835 tis. EUR). V roku 2017 (aktuálne dostupný rok) predstavovala produkcia v sektore Obchod 24 769 571 tis. EUR. V päťročnom porovnaní ide o nárast o 4 343 639 tis. EUR (21,3 %).

Tržby za vlastné výkony a tovar boli v roku 2017 v sektore Obchod v porovnaní s ostatnými sektormi na prvom mieste. Dosiahli výšku 58 012 289 tis. EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o takmer 20 % (9 573 568 tis. EUR).

Podobne ako pri predchádzajúcich ukazovateľoch, tvorba hrubého fixného kapitálu v rámci sektora Obchod (rok 2017) dosiahla tretie najvyššie miesto medzi sektormi. Na prvých dvoch miestach sa umiestnili sektor bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (3 951 253 tis. EUR) a sektor automobilový priemysel a strojárstvo (2 773 961 tis. EUR). Tvorba hrubého fixného kapitálu v rámci sektora Obchod bola v roku 2017 na úrovni 1 776 287 tis. EUR. Vysoký bol taktiež nárast od roku 2013 v porovnaní s ostatnými sektormi – sektor Obchod investoval o 39 % (498 312 tis. EUR) viac ako v roku 2013, čím sa radí na štvrté miesto v náraste investícií za sektormi automobilový priemysel a strojárstvo (1 201 556 tis. EUR), bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (1 059 990 tis. EUR) a sektorom stavebníctvo, geodézia a kartografia (538 665 tis. EUR).

Hodnota ukazovateľa pridanej hodnoty v rámci sektora Obchod si dlhodobo drží prvenstvo. V roku 2017 aj v roku 2013 bol daný sektor na prvom mieste s 10 804 171 tis. EUR, resp. 10 947 920 tis. EUR, pričom však v sledovanom období sa zaznamenal pokles o 1,3 %. Pridanou hodnotou na zamestnanca patrí sektor Obchod na 6. najhoršie miesto (26 tis. EUR) spolu so sektorom pre remeslá a osobné služby. V porovnaní s rokom 2013, v roku 2017 pridaná hodnota na zamestnanca v sektore Obchod klesla o 4 tis. EUR (1,3 %).

Počtom zamestnancov patrí sektor Obchod na prvé miesto. V sledovanom období vykazuje zamestnanosť sektora nárast o 12,2 %. V roku 2013 bolo v sektore zamestnaných 364 370 osôb a v roku 2017 o 44 297 osôb viac (408 667 osôb). Na celkovom počte zamestnaných osôb vo všetkých sektoroch SR sa podieľa takmer jednou pätinou (19,94 %). Čo sa týka rodového porovnania, sektor má takmer vyrovnaný pomerom mužov a žien. 52,17 % pracovnej sily sektora sú ženy. Tento podiel sa oproti roku 2013 znížil. V roku 2013 sa ženy podieľali až 67,65 % na celkovej pracovnej sile v sektore.

Počet fyzických osôb – podnikateľov v sektore, v porovnaní s rokom 2013 klesol spomedzi všetkých sektorov najviac, a to o 19,2 % (20 240 osôb). Kým v roku 2013 ich bolo 105 364, v roku 2017 tento počet klesol na číslo 85 124. Väčšina z nich sú muži – ženy tvoria 42 % z celkového počtu fyzických osôb – podnikateľov.

Priemerná hrubá mesačná mzda je v sektore Obchod (nasledujúci graf) dosahuje 1 124 EUR, čím sa sektor radí do prvej desiatky najhoršie zarábajúcich odvetví. V porovnaní s rokom 2013 si zamestnanci v sektore Obchod polepšili o 26 %, a teda o 289 EUR (priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2013 dosahovala 835 EUR).

Hrubá priemerná mesačná mzda v sektoroch národného hospodárstva v roku 2019

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.