Úvodná informácia o cieľoch a prínosoch skúmania štruktúry ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva z aspektu zabezpečenia procesov sektorovo riadených inovácií

Sektor celkovo pozostáva z ôsmich divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov, 46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov, 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 55 Ubytovanie, 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, 73 Reklama a prieskum trhu, 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 370 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 19,0 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 44 %, zastúpenie žien dosiahlo 56 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 078 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 818 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sa v porovnaní so situáciou v rámci celého národného hospodárstva vyznačuje mierne mladšou demografickou štruktúrou zamestnaných osôb. Avšak v období rokov 2008 až 2019 došlo k  zvýšeniu podielu zamestnancov vo veku 55 a viac rokov na celkovom počte zamestnancov v sektore a súčasne sa znížil podiel zamestnancov vo veku 20 až 34 rokov. Taktiež došlo k nárastu podielu zamestnancov vo veku 40 až 44 rokov, ktorí predstavovali najpočetnejšiu vekovú skupinu zamestnancov sektora v roku 2018.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Ženy so stupňom vzdelania Vyučení tvoria najpočetnejšiu rodovo – vzdelanostnú kombináciu osôb zamestnaných v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch. V porovnaní s celoslovenskou zamestnanosťou je sektor charakteristický výraznejším zastúpením žien u všetkých stupňov vzdelania. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 22 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 23 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 21 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Približne 36 % zamestnancov v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch nadobudlo svoju kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I. Viac ako štvrtina zamestnancov absolvovala vzdelávanie v rámci hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Približne 16 % bolo kvalifikovaných v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II. Hlavnú skupinu odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II úspešne ukončilo 10 % zamestnancov, viac ako 5%-ný podiel na sektorovej zamestnanosti mali taktiež zamestnanci so vzdelaním v rámci hlavných skupín odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky a 5 Zdravotníctvo.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 481 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 703 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 653 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 614 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.