Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Na účely vypracovania vnútornej analýzy sektora boli Realizačným tímom SRI spracované súbory Sektorovo špecifických ukazovateľov zamestnanosti podľa rôznych triediacich kritérií. Súbory sa zameriavajú na:

  • počet zamestnaných osôb,
  • počet osôb nastupujúcich do zamestnania v roku 2019,
  • počet osôb vystupujúcich zo zamestnania v roku 2019,
  • počet osôb dochádzajúcich do zamestnania z iného kraja trvalého bydliska,
  • priemerná hrubá mesačná mzda,
  • priemerný hodinový zárobok,
  • počet zamestnaných osôb podľa veku a pohlavia v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 (stromy života).

Do sektora Obchod patrí sedem odvetví, a to: SK NACE 46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, SK NACE 47 – Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, SK NACE 55 – Ubytovanie, SK NACE 56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, SK NACE 73 – Reklama a prieskum trhu, SK NACE 79 – Činnosti cestovných agentúr a súvisiace činnosti a SK NACE 92 – Činnosti herní a stávkových kancelárií.

Podľa dostupných údajov za rok 2019 pracuje v hospodárstve Slovenskej republiky celkovo 2 047 877 osôb. Sektor Obchod zamestnáva 343 287 osôb a tvorí tak 16,8 %-ný podiel (nasledujúci graf) na celkovej zamestnanosti v hospodárstve Slovenskej republiky.

Percentuálny podiel zamestnanosti v jednotlivých sektoroch na celkovej zamestnanosti v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2019

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Pre sektor Obchod, tak ako pre mnohé iné sektory, je charakteristické starnutie pracovnej sily. Z nasledujúceho grafu je zrejmé, že najviac pracovnej sily sektora sa v roku 2019 nachádza vo vekovej kategórii 40 – 44 rokov.

Štruktúra zamestnancov v sektore podľa veku v rokoch 2010 a 2019

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Viac ako pätina zamestnancov prichádza do sektora s najvyšším dosiahnutým vzdelaním Vyučení (12,2 %), pričom takmer 65 % z tohto počtu sú ženy. Najviac zastúpenými hlavnými skupinami odborov vzdelávania zamestnancov pracujúcich v sektore Obchod sú Spoločenské vedy, náuky a služby I (38,5 %) a Technické vedy a náuky I (23,6 %). Najpočetnejšou skupinou zamestnancov podľa hlavnej triedy SK ISCO-08 je trieda 5 Pracovníci v službách a obchode (30,8 %), následne je to trieda 4 Administratívni pracovníci (10,44 %) a trieda 3 Technici a odborní pracovníci (8,86 %).

Z celkového počtu zamestnancov sektora až 33 % (112 951 osôb) pracuje v Bratislavskom kraji, pričom sú najviac zamestnaní v organizáciách s počtom zamestnancov 10 – 19 a s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným. Najviac osôb je zamestnaných v súkromných tuzemských organizáciách (193 322 osôb).

Ako môžeme vidieť v nasledujúcom grafe, v sektore Obchod je vo všetkých krajoch zamestnaných viac žien ako mužov. Najväčší rozdiel v tomto počte je v Bratislavskom kraji, kde je v sektore zamestnaných o približne 14 % viac žien ako mužov.

Počet zamestnaných osôb v sektore podľa pohlavia a kraja v roku 2019

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore Obchod dosahuje 90 % priemernej hrubej mesačnej mzdy za všetky sektory, pričom najvyššia je v Bratislavskom kraji, kde ju prevyšuje o 30 % a najnižšia je v Košickom kraji (80 % priemernej hrubej mesačnej mzdy v sektore).

V sektore sa prejavuje rodový platový nesúlad, kde priemerná hrubá mesačná mzda žien (999 EUR) je o zhruba jednu štvrtinu nižšia ako mzda mužov (1 304 EUR) v sektore. Najvyšší rozdiel medzi platom mužov a žien je v Bratislavskom kraji (405 EUR).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.