O sektore

 

Sektor celkovo pozostáva z ôsmich divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov, 46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov, 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 55 Ubytovanie, 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, 73 Reklama a prieskum trhu, 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií. Približne 36 % zamestnancov v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch nadobudlo svoju kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I. 

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch za roky 2009 a 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 35 až 39 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 6,5 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 8,3 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Ženy so stupňom vzdelania Vyučení tvoria najpočetnejšiu rodovo – vzdelanostnú kombináciu osôb zamestnaných v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch. V porovnaní s celoslovenskou zamestnanosťou je sektor charakteristický výraznejším zastúpením žien u všetkých stupňov vzdelania. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 22 % osôb.

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 078 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 818 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch tvorí 18,96 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi najväčšie sektory z aspektu početnosti zamestnancov. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 44 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej krajskej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 26,57 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 15,11 %.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.