Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov

Kritické činitele

Kritické činitele (Obchod)

 • nízka spotrebiteľská gramotnosť v oblasti ochrany práv spotrebiteľa
 • obsadzovanie pracovných miest nekvalifikovanými zamestnancami
 • nízka úroveň pridanej hodnoty v obchode v porovnaní s EÚ
 • regionálna nerovnomernosť v zastúpení kvalifikovanej pracovnej sily
 • pomalý rast kvality služieb
 • náhrada ľudských interakcií v maloobchode automatizovanými procesmi

Kritické činitele (Cestovný ruch)

 • nedostatočná propagácia (marketing) Slovenska ako cieľovej krajiny cestovného ruchu
 • nedostatok finančných prostriedkov zabezpečujúcich rozvojové aktivity
 • neuspokojivá znalosť cudzích jazykov obyvateľstva
 • nedostatočný kúpyschopný dopyt na Slovensku
 • výrazná orientácia cestovných kancelárií na výjazdový cestovný ruch
 • náhrada ľudských interakcií automatizovanými procesmi
 • nedostatočný rozvoj a kvalita dopravnej infraštruktúry

Kľúčové činitele

Kľúčové činitele (Obchod)

 • kvalitné investičné prostredie
 • významný zamestnávateľ v národnom hospodárstve
 • vysoký podiel materiálovej výroby, bohatá tradícia živnostenských remesiel
 • zvýšenie prílevu zahraničných investícií
 • zlepšenie digitálnych a podnikateľských zručností pracovnej sily
 • odstraňovanie administratívnych bariér podnikania
 • zvýšený počet kvalifikovanej pracovnej sily z radov mladých absolventov stredných a vysokých škôl  

Kľúčové činitele (Cestovný ruch)

 • kultúrny a prírodný potenciál (najmä chránené krajinné oblasti, národné parky) pre rozvoj cestovného ruchu
 • kultúrne dedičstvo, ľudové umenie, hudba, zvyky, remeslá, folklór, architektúra, kultúrne programy, festivaly
 • dostatočná sieť a kvalita ubytovacích kapacít
 • využitie eurofondov na podporu rozvoja regiónov v rámci cestovného ruchu
 • otvorený trh cestovného ruchu na Slovensku vyplývajúci aj z členstva Slovenska v EÚ
 • zvýšený počet kvalifikovanej pracovnej sily z radov mladých absolventov vysokých škôl  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.