Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch charakterizovať ako sektor s najvyšším početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza sedem divízií SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, Ubytovanie, Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, Reklama a prieskum trhu, Činnosti cestovných agentúr a súvisiace činnosti, Činnosti herní a stávkových kancelárií.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v období 2020-2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sa očakáva v zhluku zamestnaní PREDAVAČI. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 22 tis. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 4 500 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku PREDAVAČI v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 17 800 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sa uplatní približne 1 400 z nich. Do roku 2025 sa v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovnú divíziu SK NACE Rev. 2: 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií.

Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančno-ekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008 až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 4,6 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 27,8 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 32,0 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 19,3 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu o 8,0 mld. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,5 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 2,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 7,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 4,8 % a priemer za celé obdobie bol 5,5 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 2,9 mld. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 2,2 mld. EUR v roku 2009 do 3,9 mld. EUR v roku 2011. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 8,4 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2011 a 2012, pričom zníženie predstavovalo 1,3 mld. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 12,5 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2011 a 2012, ktorý dosiahol 22,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 64,7 %. Najnižšia hodnota vo výške 39,7 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 52,3 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 7,9 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 17,2 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 20,8 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 9,7 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu o 6,5 mld. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 3,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 9,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 6,7 % a priemer za celé obdobie bol 7,9 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 2,6 mld. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 1,5 mld. EUR v roku 2009 do 3,3 mld. EUR v roku 2012. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 1,4 mld. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 1,7 mld. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý dosiahol 25,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 64,8 %. Najnižšia hodnota vo výške 37,9 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 52,6 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 55 Ubytovanie v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 55 Ubytovanie vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 287 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 396,4 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 563,4 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 256,6 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, kedy došlo k nárastu o 127,4 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,8 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý predstavoval 5 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 32,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2016 predstavovalo 23,5 % a priemer za celé obdobie bol 27,3 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 55 Ubytovanie v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 150 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 107,9 mil. EUR v roku 2009 do 196,3 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 70,1 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zvýšenie predstavovalo 51,6 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 11,5 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý dosiahol 16,4 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2014, a to 76,5 %. Najnižšia hodnota vo výške 59,9 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 70,8 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 55 Ubytovanie vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 1,2 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,2 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 1,6 mld. EUR a minimum z roku 2008 bolo 437,5 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu o 463 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,1 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 6,2 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 23,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2012 predstavovalo 14,3 % a priemer za celé obdobie bol 18,0 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 296,8 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 144,1 mil. EUR v roku 2009 do 470,3 mil. EUR v roku 2012. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 223,4 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2011 a 2012, pričom zvýšenie predstavovalo 182,4 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 22,8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý dosiahol 30,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 84,6 %. Najnižšia hodnota vo výške 36,0 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 69,4 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 73 Reklama a prieskum trhu v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 73 Reklama a prieskum trhu vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 1,4 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,4 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 2,2 mld. EUR a minimum z roku 2008 bolo 716,3 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, kedy došlo k nárastu o 460,2 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,9 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2011 a 2012, ktorý predstavoval 4,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 18,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2017 predstavovalo 10,7 % a priemer za celé obdobie bol 14,2 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 73 Reklama a prieskum trhu v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 307,5 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 182,7 mil. EUR v roku 2009 do 427,5 mil. EUR v roku 2016. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 194,7 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 130,0 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý dosiahol 27,9 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 77,9 %. Najnižšia hodnota vo výške 48,7 % bola zaznamenaná v roku 2016 a priemerná hodnota dosiahla 60,4 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 73 Reklama a prieskum trhu vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 430,6 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 546,2 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 795,6 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 333,5 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu o 126,7 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,4 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 3,4 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 8,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2017 predstavovalo 4,1 % a priemer za celé obdobie bol 5,2 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 74,8 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 33,7 mil. EUR v roku 2008 do 110,6 mil. EUR v roku 2011. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 66,3 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, pričom zvýšenie predstavovalo 49,8 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 16,9 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý dosiahol 22,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 53,0 %. Najnižšia hodnota vo výške 23,0 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 39,1 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

V sektore sa uplatní značná časť absolventov (31,7 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov prišlo k rastu tržieb a aj podielu osobných nákladov na tržbách, čo v súčte predstavuje pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov prišlo k rastu tržieb a podiel osobných nákladov na tržbách bol stabilný, čo taktiež možno považovať za pozitívny trend. V divíziách 55 Ubytovanie, 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, 73 Reklama a prieskum trhu a 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti bol trend z hľadiska tržieb rastúci a podiel osobných nákladov negatívne koreloval s výškou tržieb, čo nevytvára také optimálne podmienky pre budúcich absolventov pri ohodnotení ich práce ako v predošlých divíziách.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.