Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov, ďalej divíziu 46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov, ako aj divíziu 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov a divízie 55 Ubytovanie, 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, 73 Reklama a prieskum trhu, 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch za roky 2009 a 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 35 až 39 rokov a 25 až 29 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 40 až 44 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 35 až 39, 40 až 44 a 30 až 34 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 25 až 29 a 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 35 až 39 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 14,8 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania početnosti zamestnaných osôb v rámci jednotlivých vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje približne vyrovnaným starnutím u oboch pohlaví.

Zamestnanosť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch tvorí 18,96 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi najväčšie sektory z aspektu početnosti zamestnancov. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 44 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 131,3 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trnavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 28 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Trnavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej krajskej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 26,57 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 15,11 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 45 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Žilinskom kraji, a to 59 %.

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch patria z hľadiska počtu zamestnancov v rámci celej SR medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Predavači; Pokladníci a predavači lístkov; Pracovníci v sklade; Obchodní zástupcovia; Vedúci predajne / oddelenia; Čašníci a someliéri; Všeobecní administratívni pracovníci; Kuchári (okrem šéfkuchárov); Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v rámci najpočetnejších podskupín zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 4,5 tis. do 49,5 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 078 EUR, čo predstavuje 93 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 818 EUR, čo je 88 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 2 175 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 781 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore  je jej maximum, a to 1 734 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 689 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 91 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 1. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 73 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.