Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje sekciu G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV, kam patria divízie ekonomických činností 46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov a 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov. Do sekcie I – UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY patria divízie 55 Ubytovanie a 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Jedinou divíziou zo sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI je divízia 73 Reklama a prieskum trhu. Divízia 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti patrí do sekcie N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY a divízia 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií je zahrnutá v sekcii R – UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,
  • 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,
  • 55 Ubytovacie služby,
  • 56 Služby spojené s podávaním jedál a nápojov,
  • 73 Reklama a prieskum trhu,
  • 79 Služby cestovných agentúr, cestovných kancelárií a ostatné rezervačné a súvisiace služby,
  • 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie CPA 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov patria medzi typické produkty sektora najmä: veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom, veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom, nešpecializovaný veľkoobchod. Z divízie CPA 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov predstavujú dôležité produkty: maloobchod s tabakovými výrobkami, maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu, maloobchod s pohonnými látkami. Ďalšou divíziou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor je divízia 55 Ubytovacie služby, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby. Medzi charakteristické produkty divízie 56 Služby spojené s podávaním jedál a nápojov patria: reštauračné služby a mobilný predaj jedál, cateringové služby, jedálenské služby, podávanie nápojov. Z divízie 73 Reklama a prieskum trhu sú významné produkty najmä: služby v oblasti priameho marketingu a reklamnej pošty, predaj reklamného priestoru a času na základe poplatku a zmluvy. V rámci divízie 79 Služby cestovných agentúr, cestových kancelárií a ostatné rezervačné a súvisiace služby patria medzi typické produkty sektora najmä: služby cestovných agentúr, služby cestovných kancelárií, informačné služby pre turistov. Ďalej do tohto sektora patria charakteristické produkty divízie 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií, a to najmä: prevádzka hazardných stolných hier, prevádzka hracích automatov, služby organizátorov lotérií, numerických hier a binga, služby stávkových kancelárií online.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v SR za roky 1995 až 2017
(v mld. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 8,4 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 333 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2015, a to približne 11,2 mld. EUR a minimum približne na úrovni 2,5 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 366,1 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 14,5 %. V tomto sektore možno označiť taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako rastúci. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 5,2 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 122 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2012 približne na úrovni 10,4 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 4,3 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 227,5 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 5,3 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda:

V rámci divízie ekonomických činností 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 37 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby, dosahuje približne 27 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 18 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 82 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 7 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 6 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 55 Ubytovanie v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 55 Ubytovanie je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada pre remeslá a osobné služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 55 Ubytovanie vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 63 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby, dosahuje približne 20 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 85 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 6 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 3 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 73 Reklama a prieskum trhu v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 73 Reklama a prieskum trhu je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 73 Reklama a prieskum trhu vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 29 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch dosahuje približne 26% a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 17 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace služby v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 79 Činnosti cestovných  agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace služby je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace služby vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 80 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 14% a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 4 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 90 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 6% a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 2 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 30 tis., vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Žilinským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 9 000 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 6 000 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to približne 6 300. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo takmer 27 tis. osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 8 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval viac ako 3 000 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Žilinskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 1 100. Naopak, v Trnavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 30. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Banskobystrickom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 10.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 061 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 795 EUR. To predstavuje podiel 74,9 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 995 EUR, a to predstavuje 93,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 669 EUR, čo predstavuje 157,3 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 874 EUR, resp. 82,3 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.