Sektorové partnerstvá

Zabezpečovanie vzdelávania a praxe študentov v podnikoch.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Zabezpečovanie vzdelávania a praxe študentov v podnikoch.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Spolupráca na výskume.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Zabezpečovanie vzdelávania a praxe študentov v podnikoch.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Zabezpečovanie vzdelávania a praxe študentov v podnikoch.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Podpora pri duálnom vzdelávaní a práci v praxi.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Podpora pri duálnom vzdelávaní a práci v praxi.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Podpora pri duálnom vzdelávaní a práci v praxi.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Podpora pri duálnom vzdelávaní a práci v praxi.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Získavanie odborných poznatkov zo sektora.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.