Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Čalúnnik (okrem umeleckého)
 2. Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
 3. Lakovač a natierač dreva
 4. Lesný technik – taxátor
 5. Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
 6. Manipulačný majster v lesníctve
 7. Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
 8. Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
 9. Montážny pracovník drevených konštrukcií
 10. Montážny pracovník vo výrobe nábytku
 11. Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
 12. Odborný lesný hospodár
 13. Operátor impregnácie dreva
 14. Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
 15. Operátor lesných traktorov
 16. Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
 17. Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
 18. Operátor stroja na rezanie dreva
 19. Operátor strojov pri výrobe konštrukčných materiálov na báze dreva
 20. Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
 21. Operátor sušiarne dreva
 22. Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
 23. Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
 24. Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe
 25. Pomocný pracovník v lesníctve
 26. Pomocný pracovník v poľovníctve
 27. Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
 28. Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
 29. Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve
 30. Pracovník v poľovníctve
 31. Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
 32. Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
 33. Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
 34. Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva
 35. Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve
 36. Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby
 37. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku
 38. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva
 39. Riaditeľ závodu v lesníctve
 40. Sokoliar – biologická ochrana majetku
 41. Stolár, výrobca drevených konštrukcií
 42. Stolár, výrobca nábytku
 43. Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
 44. Špecialista ochrany lesa
 45. Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
 46. Špecialista pre správu lesného majetku
 47. Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
 48. Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve
 49. Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva
 50. Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií
 51. Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku
 52. Špecialista technológ v drevospracujúcom priemysle
 53. Špecialista údržby v spracovaní dreva
 54. Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií
 55. Špecialista údržby vo výrobe nábytku
 56. Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
 57. Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií
 58. Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku
 59. Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
 60. Technik operačného nasadenia lesnej techniky
 61. Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
 62. Technik pre správu lesného majetku
 63. Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
 64. Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
 65. Technik pre údržbu lesnej techniky – mechanizátor
 66. Technológ lesníckej výroby
 67. Vedúci lesného obvodu
 68. Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.