Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Čalúnnik (okrem umeleckého)
 2. Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
 3. Lakovač a natierač dreva
 4. Lesný technik – taxátor
 5. Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
 6. Majster (supervízor) v lesníctve
 7. Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
 8. Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
 9. Montážny pracovník drevených konštrukcií
 10. Montážny pracovník vo výrobe nábytku
 11. Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
 12. Operátor impregnácie dreva
 13. Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
 14. Operátor lesných traktorov
 15. Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
 16. Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
 17. Operátor stroja na rezanie dreva
 18. Operátor strojov pri výrobe konštrukčných materiálov na báze dreva
 19. Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
 20. Operátor sušiarne dreva
 21. Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
 22. Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
 23. Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe
 24. Pomocný pracovník v lesníctve
 25. Pomocný pracovník v poľovníctve
 26. Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
 27. Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
 28. Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve
 29. Pracovník v poľovníctve
 30. Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
 31. Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
 32. Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
 33. Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva
 34. Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve
 35. Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby
 36. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku
 37. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva
 38. Riaditeľ závodu v lesníctve
 39. Sokoliar – biologická ochrana majetku
 40. Stolár, výrobca drevených konštrukcií
 41. Stolár, výrobca nábytku
 42. Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
 43. Špecialista ochrany lesa
 44. Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
 45. Špecialista pre správu lesného majetku
 46. Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
 47. Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve
 48. Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva
 49. Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií
 50. Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku
 51. Špecialista technológ v drevospracujúcom priemysle
 52. Špecialista údržby v spracovaní dreva
 53. Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií
 54. Špecialista údržby vo výrobe nábytku
 55. Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
 56. Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií
 57. Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku
 58. Špecialista, odborný lesný hospodár
 59. Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
 60. Technik operačného nasadenia lesnej techniky
 61. Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
 62. Technik pre správu lesného majetku
 63. Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
 64. Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
 65. Technik pre údržbu lesnej techniky – mechanizátor
 66. Technológ lesníckej výroby
 67. Vedúci lesného obvodu
 68. Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.