Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Čalúnnik (okrem umeleckého)
 2. Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
 3. Lakovač a natierač dreva
 4. Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
 5. Majster (supervízor) v lesníctve
 6. Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
 7. Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
 8. Montážny pracovník drevených konštrukcií
 9. Montážny pracovník vo výrobe nábytku
 10. Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
 11. Operátor impregnácie dreva
 12. Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
 13. Operátor lesných traktorov
 14. Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
 15. Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
 16. Operátor stroja na rezanie dreva
 17. Operátor strojov pri výrobe konštrukčných materiálov na báze dreva
 18. Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
 19. Operátor sušiarne dreva
 20. Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
 21. Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
 22. Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe
 23. Pomocný pracovník v lesníctve
 24. Pomocný pracovník v poľovníctve
 25. Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
 26. Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
 27. Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve
 28. Pracovník v poľovníctve
 29. Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
 30. Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
 31. Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
 32. Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva
 33. Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve
 34. Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby
 35. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku
 36. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva
 37. Riaditeľ závodu v lesníctve
 38. Sokoliar – biologická ochrana majetku
 39. Stolár, výrobca drevených konštrukcií
 40. Stolár, výrobca nábytku
 41. Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
 42. Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
 43. Špecialista pre správu lesného majetku
 44. Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
 45. Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve
 46. Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva
 47. Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií
 48. Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku
 49. Špecialista technológ v drevospracujúcom priemysle
 50. Špecialista údržby v spracovaní dreva
 51. Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií
 52. Špecialista údržby vo výrobe nábytku
 53. Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
 54. Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií
 55. Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku
 56. Špecialista, odborný lesný hospodár
 57. Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
 58. Technik operačného nasadenia lesnej techniky
 59. Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
 60. Technik pre správu lesného majetku
 61. Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
 62. Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
 63. Technik pre údržbu lesnej techniky – mechanizátor
 64. Technológ lesníckej výroby
 65. Vedúci lesného obvodu
 66. Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.