Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Kľúčové odbory vzdelania v sektore

Najviac zamestnancov pracujúcich v sektore lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania 3343 nábytkárska výroba – stolárstvo (11 %). Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 4219 lesníctvo – lesnícka prevádzka, ktorý absolvovalo približne 8 % zamestnaných v sektore.  Medzi zamestnancami sektora je tiež 2,2 % absolventov odboru 6317 Obchodná akadémia a 1,8 % 7902 gymnázium.

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období 2019-2024

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

 Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bude do roku 2024 na úrovni približne 9 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2019 a najmenej v roku 2024.

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2019.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.