Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

V období rokov 2013 – 2017 sa sektor lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu rozvinul a viaceré jeho finančno-ekonomické ukazovatele sa navýšili oproti stavu z pred piatich rokov. Údaje boli získané zo zdrojov Štatistického úradu Slovenskej republiky a zobrazujú stav sektora v rokoch 2013 a 2017.

 Zmena produkcie v porovnaní s rokom 2013 tvorila 872 709 tisíc Eur, čo znamenalo prírastok o 24,6 %. Z hľadiska celonárodnej produkcie sa sektor podieľa na produkcii národného hospodárstva s podielom 2,2 %.  Tržby za vlastné výkony a tovar sa v porovnaní s rokom 2013 navýšili o 35,7 %. Na druhej strane sa tvorba hrubého fixného kapitálu znížila o 27,2 %. Ďalším dôležitým ukazovateľom je, že mzda zamestnancov sa navýšila v sledovanom období o 19,5 %, čo znamená, že časť tržieb je sústredená v nákladoch na mzdové ohodnotenie a tak je ziskovosť sektora skutočne nižšia.

V období sledovaných piatich rokov klesla pridaná hodnota sektora o 300 575 tisíc Eur, ktorá v prepočte na jedného zamestnanca tvorí pokles 10 000 Eur. Taktiež sa v tomto sektore vyskytuje pokles počtu podnikateľov, ktorý sa prejavuje v celej Slovenskej republike. V sektore klesol ich počet o 8,5 %, pričom sa počet žien pôsobiacich v podnikateľskom prostredí zvýšil o 5,1 %.  Napriek znižujúcemu sa počtu podnikateľov sa počet zamestnancov sektora v piatich rokoch zvýšil o 5 640 (12,44 %). V uplynulých piatich rokoch sa eviduje zvýšenie počtu zamestnancov o 12,44 %, z toho podiel žien sa znížil o 21,9 %.

 Z pohľadu jednotlivých divízií sektora sa podľa Grafu č. 1 zvýšil počet zamestnancov vo všetkých divíziách. Najvýraznejšie zvýšenie počtu zamestnancov je v divízií 16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu. Ide o nárast o 3 190 zamestnancov, čo predstavuje podiel 19,3 %. V divízií 31 – Výroba nábytku sa zvýšil počet zamestnancov o 1 549 (11,74 %). Divízia 02- Lesníctvo a ťažba dreva zaznamenala 5,77 % nárast o 901  zamestnancov (5,77 %). 

Vývoj počtu zamestnancov v divíziách sektora v rokoch 2013 – 2017


Legenda: SK NACE Rev. 2 – 02 –  Lesníctvo a ťažba dreva, 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu, 31 Výroba nábytku
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele odvetvia lesného hospodárstva

V tabuľke sú popísané finančno-ekonomické ukazovatele divízie 02 – Lesníctvo a ťažba dreva. Ako je možné vidieť, odvetvie v sledovaných piatich rokoch napreduje v produkcii, tržbách za vlastné výkony a služby aj v tvorbe hrubého fixného kapitálu. Zvyšuje sa tiež priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov aj priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére.  Naopak, pridaná hodnota sa v sledovanom období znížila o 13,3 % , čo spôsobilo pokles pridanej hodnoty na jedného zamestnanca o 9 000 Eur. Počet žien v odvetví klesol o takmer 21 % ale na druhej strane sa zvýšil počet žien – podnikateliek o 19,8 %.

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele odvetvia drevospracujúceho priemyslu

V tabuľke sú uvedené analogické údaje pre drevospracujúce odvetvie, ktoré zahŕňa divízie 16- Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu a divíziu 31 – Výroba nábytku. V sledovanom päťročnom období sa v odvetví  zvýšila produkcia a tržby za vlastné výkony a tovar  a tiež sa zvýšil počet zamestnancov a priemerná hrubá mesačná mzda o 21,2  %.  Tak ako v odvetví lesného hospodárstva sa znížil počet žien pracujúcich v odvetví o 22,2 %. Tiež v podnikateľskom prostredí od roku 2013 nastali výrazné zmeny a znížil sa počet podnikateľov, počet žien aj priemerný hodinový zárobok podnikateľov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.