Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Lesné hospodárstvo

Silné stránky

 • dlhodobá, viac než 200 ročná tradícia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na základe programov starostlivosti o lesy, na tom založené plánovanie ťažieb, obnovy lesa, výchovy a ochrany lesa,
 • ročný prírastok dreva prevyšujúci výšku plánovaných ročných ťažieb,
 • poskytovanie celospoločenských funkcií lesov verejnosti,
 • existencia relevantných politických dokumentov a legislatívy na európskej i národnej úrovni na zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho sektora,
 • existencia lesných území s vysokými ekologickými hodnotami, ktoré vznikali v predchádzajúcich storočiach zásluhou lesníkov,
 • priamy pozitívny vplyv lesov na biodiverzitu,
 • uplatňovanie funkčne diferencovaného obhospodarovania lesov s prevládajúcimi ekologickými a sociálnymi funkciami so zámerným posilňovaním jednej alebo viacerých vybraných ekosystémových služieb prostredníctvom programu starostlivosti o lesy,
 • zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého z atmosféry – najefektívnejšie úložisko emisií,
 • pozitívny vplyv lesa na elimináciu klimatickej zmeny, ochranu pôdy a zadržiavanie vody v krajine,
 • existencia stabilizovanej vedecko-výskumnej rezortnej inštitúcie pre výskum lesov s akreditovanými pracoviskami a laboratóriami,
 • certifikácia lesov zabezpečujúca trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v zmysle zásad vyváženosti všetkých troch pilierov trvalej udržateľnosti (ekonomický, ekologický, sociálny)

Slabé stránky

 • vysoký podiel náhodných ťažieb,
 • absencia spoločného fondu na pomoc pri obnove lesa po kalamitách,
 • nedostatočná finančná podpora štátu ako náhrada za plnenie celospoločenských funkcií lesov,
 • nedostatočne vybudovaná lesná dopravná sieť pre uplatňovanie šetrnejších spôsobov obhospodarovania,
 • nedostatočné opatrenia na ochranu lesov pred abiotickými a biotickými škodlivými činiteľmi, hlavne podkôrnym hmyzom a zverou,
 • nízka vymožiteľnosť práva pri krádežiach dreva z lesov,
 • zanedbávanie opatrení, ktoré nie sú ziskové, ako výchova lesa, oplocovanie, starostlivosť o lesnú dopravnú sieť a vodné toky,
 • vysoký podiel zastaraných mechanizačných prostriedkov,
 • konzervatívny prístup k zmenám v lesníckych činnostiach,
 • formálny prístup k Národnému lesníckemu programu SR,
 • podfinancovanie lesníckeho sektoru, znásobené ročným finančným odvodom LESOV SR, š. p. do štátneho rozpočtu, dvojitým zdanením príjmov neštátnych obhospodarovateľov lesov, zdaňovaním lesných pozemkov
 • nedoriešené vlastnícke vzťahy k lesným pozemkom, najmä vlastníkov malých výmer pod 0.5 ha,
 • vnútorné spory vlastníkov spoločných nehnuteľností spojené s obhospodarovaním lesa,
 • pretrvávajúce rozdiely v druhoch pozemkov medzi stavom „C“ a „E“ v katastri nehnuteľností,
 • ťažká vymožiteľnosť úhrady škody na lesnom majetku a úhrad za obmedzenie vlastníckych práv (líniové stavy, vodárenské spoločnosti, zber húb a lesných plodov, ochrana prírody a pod.),
 • nízke ohodnotenie zamestnancov pracujúcich v lesoch,
 • komplikované a zdĺhavé verejné obstarávanie u štátnych podnikov a organizácií, ktoré vyplýva z titulu nutnosti využívania kritéria „najnižšej ceny“ (často nekvalifikovanými alebo málo kvalifikovanými dodávateľmi – SZČO),
 • nedostatočná mediálna komunikácia o význame a prínose lesníctva pre verejnosť,
 • nevyužívanie poľnohospodárskych opustených pozemkov zasiahnutých sekundárnou sukcesiou (vrátane tzv. bielych plôch),
 • absencia spracovateľských kapacít pre spracovanie najcennejších sortimentov dreva

Príležitosti

 • využívanie zásob dreva z iných ako lesných pozemkov,
 • zakladanie plantáží rýchlorastúcich drevín na nevyužívaných iných ako lesných pozemkoch,
 • prehlásenie nových pozemkov z poľnohospodárskej pôdy porastených drevinami alebo určených na zalesnenie, za lesné pozemky,
 • zvyšovanie povedomia verejnosti o význame trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,
 • práca s verejnosťou s dôrazom na lesnú pedagogiku a environmentálnu výchovu,
 • nastavenie Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky s podporou lesníckych opatrení v novom programovacom období na roky 2021 – 2027,
 • štátna pomoc v prípade vysokého rozsahu pôsobenia škodlivých činiteľov a všeobecného ohrozenia lesov,
 • zavedenie ocenenia celospoločenských funkcií lesov,
 • reálna kompenzácia zo strany štátu pri obmedzeniach vyplývajúcich z požiadaviek ochrany prírody,
 • zvyšovanie podielu obhospodarovania lesov prírode blízkym spôsobom,
 • využívanie lesa na rekreáciu a turizmus so zapojením profesionálnych lesníkov ako sprievodcov,
 • intenzívnejšie využívanie moderných technických zariadení pri zisťovaní údajov o lesoch, evidencii lesníckej prevádzky, tvorbe programov starostlivosti o lesné územia
 • zvyšovanie podielu lesov certifikovaných v zmysle zásad trvalo udržateľného obhospodarovania
 • podpora agrolesníctva  farmách s podielom lesníckej výroby
 • zlepšenie postavenia a činnosti pozemkových spoločenstiev
 • lepšie využívanie výsledkov diaľkového prieskumu Zeme
 • dopyt a nedostatok vybraných druhov drevín s dlhou rubnou dobou, hlavne duba a cenných sortimentov,

Ohrozenia

 • znižovanie zásob dreva v nasledujúcich rokoch a desaťročiach ,
 • obmedzenia vyplývajúce z požiadaviek organizácií a orgánov ochrany prírody, vrátane rozširovania siete chránených území,
 • vysoká miera subjektivizmu v posudzovaní organizácií a rozhodovaní orgánov ochrany prírody,
 • klimatická zmena a ňou vyvolaná potreba zmeny drevinového zloženia,
 • vysoký podiel náhodných ťažieb vyplývajúci z pôsobenia abiotických a biotických škodlivých činiteľov,
 • vysoký podiel dovozu kalamitného dreva zo zahraničia a ním vyvolaný tlak spracovateľov na znižovanie cien dreva,
 • postupná zvyšujúca sa nerovnomernosť zastúpenia vekových stupňov lesných porastov,
 • hromadenie zásob dreva v prestarnutých porastoch,
 • tlak verejnosti a mimovládneho sektora na znižovanie a zastavenie ťažieb v lesoch,
 • znižovanie podielu najcennejších drevín (dub, javor a jaseň) pri obnove porastov pre dlhú rubnú dobu,
 • náchylnosť smrekových a bukových porastov na kalamity,
 • rozširovanie inváznych biotických škodcov drevín,
 • nedostatočná finančná motivácia zamestnancov v lesnom hospodárstve,
 • vysoké prvotné náklady na sprístupnenie lesov obhospodarovaných výberkovým hospodárskym spôsobom,
 • malý podiel obnovy drevín náročných na prácu so svetlom, hlavne duba a jedle,
 • komplikované verejné obstarávanie, ktoré nezodpovedá špecifikám lesného hospodárstva,
 • vysoko riziková práca pri ťažbe a vysoký podiel úrazovosti v lese.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.